• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»Jasełka 2019

Jasełka 2019

W niedzielę 6 sty­cz­nia 2019 odbyło się dwudzi­este czwarte spotkanie jasełkowe.

W cza­sie Mszy św. o godz. 12 dzieci i rodz­ice obe­jrzeli przed­staw­ie­nie jasełkowe w wyko­na­niu dzieci z klasy 3B ze Szkoły Pod­sta­wowej w Sadurkach przy­go­towanych przez panie Elż­bi­etę Sobieraj, Katarzynę Lewandowską oraz Monikę War­gocką. W domu parafi­al­nym dzieci wzięły udział w zabawach, poczęs­tunku i konkur­sach z nagro­dami. Parafi­alny Odd­ział Akcji Katolick­iej dziękuje Bankowi Spółdziel­czemu w Nałęc­zowie, Nałęc­zowskiemu Sto­warzysze­niu Roz­woju i Pro­mocji, Piekarni Michała i Krzysztofa Zubrzy­c­kich, Paw­tran­sowi, ofi­ar­o­dawcy cukierków, Cisowiance i Państwu Woź­ni­akom za finan­sowe i rzec­zowe wspar­cie spotkania.