• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»Chór Mieszany CAN­TICUM IUBI­LAEUM przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej

Chór Mieszany CAN­TICUM IUBI­LAEUM przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej

Chór dzi­ała od 2 sty­cz­nia 1998 roku pod dyrekcją organ­isty Marka Michalika.

Głównym celem i zadaniem chóru jest dbanie o pię­kno oprawy liturgii mszy świętej. Członkami chóru są wyłącznie muzycy ama­torzy — uczniowie szkół śred­nich, stu­denci, osoby pracu­jące zawodowo i będące już na emery­turze. Poza tą dzi­ałal­noś­cią zespół bierze udział w licznych wys­tę­pach i kon­cer­tach w kraju i za granicą. Chór corocznie prezen­tuje się kilka­dziesiąt razy. W swoim dorobku posi­ada cztery nagrane płyty oraz wiele kon­certów ze słyn­nymi orkies­trami m.in. Orkiestrą Reprezen­ta­cyjną Straży Granicznej, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Orkiestrą Krakowskiej Młodej Fil­har­monii, Orkiestrą Kam­er­alną L’Estate Armon­ico i innymi. Chór Mieszany CAN­TICUM IUBI­LAEUM jest lau­re­atem ponad trzy­dzi­estu konkursów chóral­nych, krajowych

i między­nar­o­dowych. Kon­cer­tował w Aus­trii, w Niem­czech, na Słowacji, we Włoszech,
w Bośni i Herce­gowinie, w Chorwacji, na Węgrzech, w Rumu­nii oraz na Ukrainie. Zespół wys­tępował dla papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI. Za swoją dzi­ałal­ność i osiąg­nię­cia chór został odz­nac­zony przez Min­is­tra Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego medalem ZASŁUŻONY DLA KUL­TURY POL­SKIEJ, Radę Miasta Limanowa medalem i tytułem
ZA ZASŁUGI DLA MIASTA LIMANOWA, przez Zarząd Sejmiku Wojew­ództwa Małopol­skiego — medalem POLO­NIA MINOR oraz ZŁO­TYM KRZYŻEM MAŁOPOL­SKIM, a przez Zarząd Główny Fed­er­acji CAE­CIL­IANUM — medalem GLO­RIAM DEI CANTARE.