Wydrukuj tę stronę

Jasełka 2020

  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Pow­iększ czcionkę Powiększ czcionkę

W poniedzi­ałek 6 sty­cz­nia 2020 odbyło się dwudzi­este piąte spotkanie jasełkowe.

W cza­sie Mszy św. o godz. 12 dzieci i rodz­ice obe­jrzeli przed­staw­ie­nie jasełkowe w wyko­na­niu dzieci z klasy 3A ze Szkoły Pod­sta­wowej w Nałęc­zowie przy­go­towanych przez panie Joannę Sochę i Jad­wigę Wajrak. W domu parafi­al­nym dzieci wzięły udział w zabawach, poczęs­tunku i konkur­sach z nagro­dami. Parafi­alny Odd­ział Akcji Katolick­iej dziękuje Bankowi Spółdziel­czemu w Nałęc­zowie, Nałęc­zowskiemu Sto­warzysze­niu Roz­woju i Pro­mocji, Piekarni Michała i Krzysztofa Zubrzy­c­kich, Paw­tran­sowi i Państwu Woź­ni­akom za finan­sowe i rzec­zowe wspar­cie spotkania.