Wydrukuj tę stronę

Zgro­madze­nie Sióstr Sług Jezusa

  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Pow­iększ czcionkę Powiększ czcionkę
Zgro­madze­nie żyje wg reguły fran­ciszkańskiej, ukry­tym życiem zakon­nym, ze szczególną uwagą na ducha służby.

Duchowość zgro­madzenia szczegól­nie zaleca: prak­tykowanie najwyższego stop­nia miłości Boga, postawy służeb­nej wobec drugich, pokory, pros­toty, ubóstwa, pokuty, życia ukry­tego według zasad i wzorów ewan­gelicznych, przede wszys­tkim na wzór Maryi Służeb­nicy Pańskiej.

Charyz­mat:
Służba na rzecz młodzieży żeńskiej uczącej się i pracu­jącej, szczegól­nie w insty­tuc­jach usłu­gowych, oraz na rzecz rodzin i dzieci.

Założy­ciel:
bł. Hon­o­rat Koźmiński, współza­łoży­cielka: Eleonora Moty­lowska
Siostry przy­były do Nałęc­zowa w 1962r. Pod­jęły pracę przy parafii, otoczyły opieką rodziny, szczegól­nie wielodzietne. W 1968r. siostry zakupiły obecny dom przy ul. Chmielewskiego 2. Siostry nadal zaj­mują się rodz­i­nami bied­nymi i dziew­czę­tami.

Adres:
ul. Chmielewskiego 2,
24140 Nałęczów
tel. 81.50 14 249