• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXIV niedziela zwykła 17 9 2023

XXIV niedziela zwykła 17 9 2023

Za tydzień w niedzielę w naszej wspól­no­cie parafi­al­nej przeży­wać będziemy odpust ku czci św. Tekli

dziewicy i męczen­nicy. Jest On drugą po św. Janie patronką tej świą­tyni i naszej parafii. Uroczysta Suma odpraw­iona zostanie o godzinie 12.00. Po sumie nastąpi wys­taw­ie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu i pro­cesja wokół koś­cioła. Do obsługi pro­cesji zapraszamy KŻR, KGW z Bochot­nicy i Sadurek, OSP z Nałęc­zowa i dziew­czynki do sypa­nia kwiatów. Wszys­t­kich kuracjuszy gości i parafian serdecznie zapraszamy.

W Ostat­nim tygod­niu na potrzeby koś­cioła wpłynęły dwie ofi­ary w łącznej kwocie 500 zł. Bóg zapłać. W Tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

20.09. + Wie­jak Zdzisław 4r.

21.09. + Dziewicki Andrzej 4r.

23.09. + Kaw­iak Jan lr.

24.09. + Mirosław Mar­ian 5r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 18 Wrzesień

7:00 + Marek ŁUKASIEWICZ 7 r m

18:00 + Leoka­dia KOWA­LIK 7 r sm

18:00 dziek błag w int Karoliny i Kamila w 2 r slubu

WTOREK 19 Wrzesień

7:00 + Danuta ZIELONKA int od rodz. Mazurów

18:00 + Sła­womir KIJEW­SKI ++ z rodz

18:00 + Anna SKALSKA 7 r sm Bolesława MACIĄŻEK

ŚRODA 20 Wrzesień

7:00 + Krystyna PARDYKA int od Koła Gospodyń Wiejs­kich z Sadurek

7:00 + Bartłomiej LIP­IŃSKI XXX

18:00 + Alek­sander FIL­IPEK 8 r sm Wiesława Jan­ina ++ FIL­IP­KÓW Mateusz WAL­CZAK Leszek STA­NIAK ++ ZIELONKÓW SYG­NOWS­KICH Grażyna Leszek MATRASZEK

18:00 + Stanisław TARKA Tadeusz Stanisława KOŁODIZEJCZYK

CZWARTEK 21 Wrzesień

7:00 dzięk błag w int ks. Mateusza w dniu imienin

18:00 + Stanisław REJ­MAK 14 r sm Józefa REJMAK

18:00 + Józef MUCIEK 28 r sm Adela MUCIEK

PIĄTEK 22 Wrzesień

7:00 + Zuzanna CZERNIEC int od Koła Gospodyń Wiejs­kich z Bochotnicy

7:00 + Teresa PLEWIŃSKA XXX

18:00 + Zofia Michał PIOTROWSCY ++ z rodz

18:00 + Kor­win WÓJ­CI­CKI w 160 r pow­sta­nia styczniowego

SOB­OTA 23 Wrzesień

7:00 + Mar­ian MIROSŁAW 5 r sm

18:00 + Felicja Alek­sander BOŚ

18:00 + Stanisław KRUK 13 r sm ++ KRUKÓW STASIAKÓW

NIEDZIELA 24 Wrzesień

7:30 + Wiesław Piotr Helena Hen­ryk Her­man ++ WIJASZKÓW

9.00 dzięk błag w int Anny i Tadeusza w 15 r ślubu

10:30 Dzięk błag w int Elż­bi­ety i Andrzeja GÓR­NI­AKÓW w 35 r ślubu

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Alek­san­dra Stanisław Mar­ian Hen­ryk SOKOWICZ

+ Zofia Jan Adam KOZIEŁ

19:00 + Stanisław BUREK ++ z rodz