• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02

Aktu­al­ności: spotka­nia min­is­tran­tów i lek­torów 2023

Spotka­nia Min­is­tran­tów w naszej parafii odby­wają się w każdą sobotę o godzinie 11:30. Spotka­nia te mają na celu zarówno posz­erze­nie wiedzy religi­jnej, jak i też wiedzy o Liturgii i sposo­bie przy­go­towa­nia się do niej. Obok min­is­tran­tów dzi­ała także koło lek­torów, którzy swoją postawą dają przykład dla młod­szych kolegów. Swoją służbę pełnią także jako ani­ma­torzy. Dzięki temu mogą swoją wiedzę i umiejęt­ności przekazać innym.

Więcej w tej kat­e­gorii: « Zdję­cia