Błąd
 • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 42
 • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Parafia»His­to­ria

His­to­ria Koś­cioła i Parafii w Nałęczowie

Ustal­e­nie dokład­nej daty pow­sta­nia parafii nie jest możliwe. W wykazach świę­topi­etrza wys­tępuje tylko raz w 1350. Wtedy to pro­boszcz parafii św. Mikołaja w Lublinie, opłacił świę­topi­etrze również od parafii Bochotnicy.
Praw­dopodob­nie siedz­iba ówczes­nej parafii zna­j­dowała się na wzgórzu koś­ciel­nym, obok ist­niejącej siedz­iby zarządu admin­is­tra­cyjnego feu­dała.
Z obliczeń demografa T. Laden­berga wynika że parafia w połowie XIV w. liczyła 24 osoby.

W XV wieku do parafii należały wsie: Bochot­nica, Strzelce, Cynków, Chruszczów, Sadurki i Czesław­ice z których pro­boszcz pobierał dziesięcinę. Przy koś­ciele, na wschód od cmen­tarza, od 1489r. ist­ni­ała szkoła parafi­alna, której ucz­ni­ami byli syn­owie drob­nej szlachty oraz nieliczne dzieci kmieci (dziew­częta uczyły się w klasz­torach). Jej rek­torem był Jakub Soliżyński z diecezji poz­nańskiej. Nadzór nad nią spra­wował pro­boszcz, który płacił za utrzy­manie szkoły oraz nauczy­cieli.
W cza­sie refor­ma­cji parafia pozostawała bez opieki dusz­paster­skiej, był w niej wprawdzie ple­ban dworzanin królewski, lecz był człowiekiem bardzo młodym i nie miał święceń kapłańs­kich.
Dziedzic bochot­nicki, Mikołaj Sam­borzecki na czele drob­nej szlachty zaatakował parafię przede wszys­tkim ze względu na jej bogate uposaże­nie (wieś Cynków, grunty w Bochot­nicy, kar­czma, młyn i stawy). Mieszkańcy ple­banii nie byli w stanie się obronić. Ple­ba­nia została zajęta, a wnętrze koś­cioła częś­ciowo zniszc­zone i zamienione w zbór. Parę lat później w 1566r., pod­czas najwięk­szych walk religi­jnych, zmarł główny przy­wódca refor­matów Mikołaj Sam­borzecki. To wydarze­nie przy­czyniło się do końca oku­pacji koś­cioła.
Koś­ciół drew­ni­any pod wezwaniem św. Jana Ewan­ge­listy, został odbu­dowany przez Stanisława Sam­borzeck­iego, młodego dziedz­ica. Spłonął pod­czas pożaru którego datę można podać jedynie w przy­bliże­niu około 10 lat przed rok­iem 1739.
Budowę murowanego koś­cioła rozpoczął przed 1739r. Felic­jan z Tar­gowisk Gałę­zowski. Na początku XVIII w. W funkcjonowa­niu parafii zaszły pozy­ty­wne zmi­any. Jedną z nich było sys­tem­aty­czne prowadze­nie ksiąg metrykalnych urodzeń, małżeństw i zgonów. Do cza­sów współczes­nych zachowały się księgi od 1726r. Cmen­tarzem grze­bal­nym nadal było otocze­nie koś­cioła, nato­mi­ast zmarłe dzieci grze­bano obok połud­niowej ściany koś­cioła.
W 1751 roku właś­ci­cielem dóbr klucza bochot­nick­iego zostaje Stanisław Mała­chowski herbu Nałęcz. On to ukończył budowę murowanego koś­cioła. Na dzwon­nicy wznie­sionej nad kruchtą kola­tor bochot­nicki umieś­cił połąc­zone herby Pilawa (rodu jego małżonki Mar­i­anny Potock­iej) i Nałęcz. Koś­ciół miał cztery ołtarze, główny św, Jana Chrz­ci­ciela. Przy ołtarzu Najświęt­szej Marii Panny (obec­nie ołtarz św. Józefa) umieszc­zono nagrobek zmarłej w 1772r. Mar­i­anny z Potoc­kich Mała­chowskiej.
Na zachód od koś­cioła zna­j­dowała się drew­ni­ana ple­ba­nia wybu­dowana w 1773 przez Stanisława Mała­chowskiego. Niedaleko kar­czmy, z pomocą starosta wąwol­nicki, wybu­dowano szpi­tal i prebendę.

W lat­ach 19561962 przy usil­nych stara­ni­ach ks. Pro­boszcza i ofi­arności parafian oraz przy­jezd­nych kuracjuszy nastąpiła kon­serwacja i rozbu­dowa świą­tyni. Dobu­dowane zostały dwie nawy boczne, zakrys­tia i wieża. W nawie głównej sklepi­e­nie drew­ni­ane wymieniono na murowane. Rozbu­dowany koś­ciół wg pro­jektu architekta-​konserwatora Karola Sicińskiego z Kaz­imierza stanowi dobrą kom­pozy­cję architek­ton­iczną.
Na wieży oświ­et­lonej wiec­zorem umieszc­zono dwa piękne dzwony ufun­dowane przez parafian jako dar wdz­ięczności Bogu za przeży­cie II wojny świa­towej. W 1959 roku zaprowad­zono cen­tralne ogrze­wanie w całym kościele.


Bib­li­ografia: Dzieje Nałęc­zowa, Michał Tarka
Opra­cował: Maciej Kudelski


Księgi Metrykalne Parafii Nałęczów (wcześniej Bochotnica):

 1. Liber Bap­ti­sato­rum (Księga Ochrzc­zonych) 17261800 (w języku łacińskim, brakuje kilku stron), 18001863 (w języku pol­skim), 18631919 (w języku rosyjskim), 1919 — (w języku polskim)
 2. Liber Cop­u­la­to­rum (Księga Zaślu­bionych) 17281800 (w języku łacińskim, brakuje kilku stron), 18001863 (w języku pol­skim), 18631919 (w języku rosyjskim), 1919 — (w języku polskim)
 3. Liber Mor­tuo­rum (Księga Zmarłych) 17281800 (w języku łacińskim, brakuje kilku stron), 18001863 (w języku pol­skim), 18631919 (w języku rosyjskim), 1919 — (w języku polskim)
 4. Indeks do ksiąg z lat 17261789
 5. Indeksy do Ksiąg z lat 17901815

Zapraszamy do lek­tury kilku doku­men­tów znalezionych w archi­wum parafi­al­nym.
Opra­cow­anie — ks. Krzysztof

AKT EREK­CYJNY DZWONÓW

Dzi­ało się dnia 23 wrześ­nia 1949 r. w Koś­ciele paraf. Św. Jana Chrz. W Nałęc­zowie, w cza­sie dorocznego wielkiego odpustu św. Tekli i wiz­y­tacji kanon­icznej J.E. Ks. Bp Ord. Dr Prof. Pio­tra Kałwy, gdy na Stol­icy Piotrowej zasi­adał Ojciec Św. Pius XII, a Pry­masem Pol­ski był Arcybp Metropol. Gnieź. I Warsz. Dr Ste­fan Wyszyński, Pasterzem Diecezji, dziś naszą parafię wiz­y­tu­jący, J.E.Ks. Bp Ord., dziekanem dekanatu garb. Ks. mgr Piotr Skowronki, prob. Parafii ks. Aleks. Mis­zczuk, przy udziale wielu kapłanów i Sióstr Zak-​ch, oraz Licznych rzesz wierzą­cych, doko­nano uroczys­tej kon­sekracji 2-​ch dzwonów, którym nadano imiona Ste­fan i Alek­sander. Na dzwonach tych ufun­dowanych z ofi­arności wszys­t­kich parafian, umieszc­zono następu­jące napisy:
 • Ste­fan (podobizna św. Ste­fana). Pow­stałem, gdy Pry­masem Pol­ski został J.E.Ks.Bp Lub. Ste­fan Wyszyński. Powołały mnie do życia– staraniem Ks. Prob. Aleks. Mis­zczuka i Rady Paraf.- szla­chetne i ofi­arne serca Parafian, jako dar wdz­ięczności za łaskę przetr­wa­nia ostat­niej wojny na miejsce dzwonów, zabranych w r. 1941 przez hitlerowskiego oku­panta R.P. 1949. Niech wróg omija świą­tynie i zagrody nasze! (Podobizna Św. Jana Chrz.). Parafia św. Jana Chrz. W Nałęc­zowie – Bochot­nicy, diec. Lubel­ska. Odl. L. Fel­czyński w Przemyślu.
 • Dzwon mniejszy. Imię moje Alek­sander. Ludu Pol­ski, gdy usłyszysz głos mój, poz­drów Marię, zmów „Anioł Pański”, wspom­nij zmarłych i tych, którzy zginęli za Wiarę i Ojczyznę. Parafia Św. Jana Chrz­ci­ciela w Nałęc­zowie diec. Lubel­ska. Gdy dzień się zbudzi lub zaśnie, ostrze­gać was będę i krzepić. (Podobizna Matki Boskiej Częs­to­chowskiej). R.P 1949. Odl. L. Fel­czyński – Przemyśl.

INWEN­TARZ, PRAWA, DOCHODY I STAN PARAFII BOCHOT­NICA
z 1800 roku

OPISANIE KOŚ­CIOŁA

Koś­ciół Bochot­nicy murowany na górze położony długi sążni cztyr­naś­cie, sze­roki sążni sie­dem, ma cały dach dachówką pokryty, w środku dachu znay­duie się kop­uła z gałką pozła­caną i krzyżem żelaznym cała blachą białą pobita w którey iest syg­naturka. Przy wielkim weyś­ciu od Zachodu znay­duią się kruchta czyli Babiniec murowany i nad nim dzwon­nica takoż murowana w tym Babińcu iest dwoie drzwi pobocznych na żelaznych zaw­iasach dobrze opa­tr­zonych, posadzka ceglana kami­enna Kropiel­nica i wschody na dzwon­nicę. Z kruchty do Koś­cioła są drzwi wielkie pod­wodne na żelaznych zaw­iasach i moc­nym zamknię­ciem opa­tr­zone. Z boku od strony połud­niowey są drugie drzwi do Koś­cioła moc­nym zamkiem na żelaznych zaw­iasach. W samym koś­ciele iest podłoga z tar­cic w Pres­by­terium zas posadzka z cegły ułożona. Okien w tym koś­ciele wszys­t­kich iest dziesięć. Cały prawie koś­ciół wewnątrz różnym mal­owaniem iest ozdo­biony. W tym koś­ciele zna­j­duje się epitafium z potretem ……Katarzyny z Potoc­kich Mała­chowskiey Starościny Wąwol­nick­iej w sztuka­terie ……… robotą ksz­tałt­nie wyro­biona. Ambona i naprze­ciw niey Chrz­ciel­nica są drew­ni­ane snyc­er­skiey roboty błęk­itno mal­owane z rzeźbą snyc­er­ską pozła­caną. Chór muzy­czny takoż drew­ni­any i mal­owany na którym stoi pozy­tyw o dwóch miechach podob­nież mal­owany i rzeźbą snyc­er­ską zło­coną ozdo­biony. Kon­fef­sy­on­ałów iest dwa orze­chowym kolorem mal­owanych. Stal­lów puk­lastych dwa i ławek takoż orze­chowo mal­owanych piet­naś­cie. Grobów murowanych pod koś­ciołem iest dwa do których są drzwi leżące z wewnątrz koś­cioła. Żadne rzeczy świeckie niechowaią się w koś­ciele. Zakrys­tia murowana znay­duie się z boku między Amboną i wielkim Ołtarzem, do którey są drzwi z Pres­by­terium na żelaznych zaw­iasach z moc­nym zamkiem i wrze­ciądzem. W niey iest podłoga z tar­cic, okno iedno z kratą żelazną i z oki­en­ni­cami kominek safi­asty nad dach wyprowad­zony, Lawa­terz i porządne szu­flady z szafkami na chowanie sprzętu Koś­cil­nego. Dzwon­nica murowana znay­duie się wyżey nad kruchtą na którey SA dwa dzwony mier­ney wielkości benedykowane. Cmen­tarz koło Koś­cioła długi sążni 22 sze­roki sążni 10 iest wkoło niego murem opasany miejs­cami z drew­ni­anemi szta­chetami do niego są dwa wejś­cia iedne więk­sze od Ple­banii do którego są wschody obmurowane z daszkiem gontami pokry­tym, a drugie mniejsze z boku od połud­nia w oby­dwu są drzwi na zaw­iasach żelaznych z klamkami. Na tym cmen­tarzu ciała zmarłych dotąd się chowaią przeto iż iest od mieszkań odd­alony i wyżey nad domami położony i że dotąd mieysca na Cmen­tarz osobny od Dominium (?) nie iest wyz­nac­zone Kos­nica murowana zna­j­duje się w tyle Koś­cioła iest gontem pokryta.

Ołtarze i Obrazy

W tym Koś­ciele iest Obrazów 4 na murze mal­owanych. Pier­wszy Wielki Ołtarz S. Jana Chrz­ci­ciela Patrona, w nim iest cybo­rium drew­ni­ane snyc­er­skiej roboty błęk­itno mal­owane i zło­cone i dwa obrazy niżey na płót­nie mal­owany S. Iana Chrz­ci­ciela z ramami drew­ni­anemi zło­conemi a wyżej mnieyszy S. Kai­etana na murze mal­owany. Drugi ołtarz przy Ambonie Nayświęt­szey Panny w którym w ramach drew­ni­anych zło­conych są dwa obrazy ieden wewnątrz Nayświęt­szey Panny Różań­cowey a drugi na zasuwie S. Iana Nepo­mu­cena. Trzeci Ołtarz naprze­ci­wko przy Chrz­ciel­nicy w którym podob­nież są 2 obrazy głę­biey S. Iózefa a drugi na zasuwie S. Stanisława Biskupa i Męczen­nika. Czwarty Ołtarz między ławkami S. Tekli w którym iest obraz teyże Swiętey z ramami suto zło­conemi. U wszys­t­kich ołtarzów są zasuwy murowane całe Por­tatyle, i gradusy drew­ni­ane, każda mensa iest nakryta trzema obrazami, na każdey men­sie zna­j­duje się krucy­fix, tablice Sacri Con­vivii, Lavabo et In Prin­ci­pio i naym­niey dwa lichtarze z świecami woskowemi nadto są dwie mensy mal­owane na których stoią Obrazy nos­zone w Pro­cef­syi.

Prócz Obrazów znay­duią­cych się w Ołtarzach wyżej opisanych są ieszcze w tym koś­ciele Obrazy następujące:
 1. Obrazów stacji w ramach zło­conych sztuk 14,
 2. Obraz podłu­gowaty w Pres­by­terium ścię­cie S. Iana,
 3. Obraz Zwias­towa­nia Nayświęt­szey Panny,
 4. Obraz zabi­cia S. Stanisława Biskupa Krakowskiego i Męczennika,
 5. Postanowienia Najświęt­szego Sakra­mentu w ramach złoconych,
 6. Obraz świę­tych Apos­tołów Pio­tra i Pawła,
 7. Obraz S. Maryi Magdaleny,
 8. Obraz S. Anny,
 9. Obraz Pana Iezusa przy słupie,
 10. Obra­zO­braz Nayświęt­szey panny Bolesney,
 11. Obraz S. Antoniego,
 12. Obraz Pana Iezusa w ramach zło­conych na Chórze,
 13. Obraz, S. Kai­etana tamże podob­nie w ramach złoconych,
 14. Obraz S. Kaje­tana w Zakrystii,
 15. Obraz Pana Iezusa Nazareńskiego,
 16. Obraz Dwu­nastu Świę­tych Apos­tołów na murze mal­owanych 12,
 17. Obrazów nos­zonych w Pro­cef­syi z ramami 2,
 18. Portret S.P. Stanisława Mała­chowskiego w koś­ciele przy Epitafium zawieszony.
Wszys­tkie te Obrazy są przys­to­jnie mal­owane.

SPRZĘT KOŚ­CIELNY

SRE­BRO

 1. Mon­strancja Sre­brna w promie­nie pozłacane,
 2. Puszka sre­brna z Patenką wyzłacana,
 3. Puszka mała pozłacana,
 4. Kielich sre­brny z Pateną wyzłacany,
 5. Kielich sre­brny z Pateną wewnątrz wyzłacany,
 6. Kielich stary sre­brny z Pateną wewnątrz wyzłacany,
 7. Krzyż sre­brny z 4 Ewan­ge­lis­tami i z 4 różami,
 8. Pacy­fikał sre­brny z reliquiami,
 9. Vas­cu­lum do chorych sre­brne we wnątrz wyzłacane,
 10. Vas­cu­lum Na wzór Patenki niżey puszka wewnątrz wyzłacana,
 11. Przy­była łyszka srebrna,
 12. Obrazek Pana Iezusa w sre­bro oprawny z łańcuszkiem.

KORALE

 1. Korali więk­szych sznurków – 5
 2. Korali mnieyszych sznurków – 8.

MOSIĄDZ

 1. Lampa przed Nayświęt­szą Panną,
 2. Tur­ry­bu­larz,
 3. Tacek dwie ztych.

CYNA

 1. Lichtarzów – 8
 2. Lichtarzyków – 2
 3. Krzyż w Zakrystyi
 4. Łodka z dawney puszka z łyszką blaszaną
 5. Misa wyto­pi­ona do Lawaterza
 6. Vas­cu­lum potroyne do Chrz­ciel­nicy 1 i do chorych 1
 7. Pudełko przed Wielkim Ołtarzem
 8. Vas­cu­lum do Bursy.

MIEDŹ

 1. Kotłów miedzianych chórowych para 1.
 2. Mied­nica w chrz­ciel­nicy wewnątrz pobielana.
 3. Kociołek na świę­coną wodę.
 4. Kropiel­nica w Zakrys­tii z przykrywadłem.

ORNATY BIAŁE

 1. Ornat biały z Szychem.
 2. Ornat tegoż koloru.
 3. Ornat z Materyi wróżne kwiaty.
 4. Ornat z lamy.
 5. Ornat z takiejże zepsuty.
 6. Ornat trzy białe.
 7. Ornat takiż stary.
 8. Ornat dwa stare.
 9. Ornat biały wpośrodku fioletowy.
 10. Ornat z materyi wełnianey.

ORNATY RÓŻNEGO KOLORU

 1. Ornat czer­wony z materyi w kwiaty stary.
 2. Ornat koloru zielonego z materyi ied­wab­ney wpośrodku czerwony.
 3. Ornat stary koloru czerwonego.
 4. Ornat zielony z materyi wełnianey.
 5. Ornat fio­le­towy wełniany.
 6. Ornat czer­wony jed­wabny wpośrodku niebieski.
 7. Ornat takiż stary.
 8. Ornat takiż.
 9. Ornat czarny wełniany.
 10. Ornat czarny iedwabny.
 11. Ornat czarny ied­wabny w pośrodku czer­wony stary.
 12. Ornat czarny wełniany.
 13. Ornat przy­był nowy czer­wony z szychem.

KAPY RÓŻNEGO KOLORU

 1. Kapa biała w kwiaty srebrne.
 2. Kapa z lamy sre­brny w kwiaty złote.
 3. Kapa czer­wona iedwabna.
 4. Kapa fio­le­towa iedwabna.
 5. Kapa fio­le­towa wełniana.
 6. Kapa ied­wabna.
 7. Kapa czarna wełniana.

Stułów zbyt­nich starych ztych sztuk 12.BIELIZNA KOŚ­CIELNA

 1. Alby dwie z płótna cienkiego z korónką sze­roką kitayką(?) żółtą podszyte.
 2. Alby z płótna szwab­skiego z korónką takąż.
 3. Alby z płótna takiegoż – z korónką – ordynarną.
 4. Alby z płótna takiegoż z koronką takąż.
 5. Alby z płótna cienkiego z korónką prutą.
 6. Alby z płótna cienkiego sztucznie złotem przerabiana.
 7. Alby z płótna szwab­skiego z korónką wąską stare złe.
 8. Alby z płótna grubego bez korónek zła.
 9. Humer­ałów bez korónek. 14.
 10. Kor­po­rałów z korónkami. 5
 11. Kor­po­rałów bez korónek starych grubych 3.
 12. Kor­po­rałów bez korónek lep­szych 2.
 13. Pury­fikaterzów różnych 40.
 14. Komża płótna cienkiego z koronkami szerokimi.
 15. Komża dwie Xięże.
 16. Komży 4 dla służą­cych w kościele.
 17. Tuwal­nia ząbkowa stara po kon­cach paski czerwone.
 18. Obrusów z płótna szwab­skiego z korónkami. 5
 19. Obrusów ordy­narnych z korónkami. 12.
 20. Obrusów z płótna lni­anego bez koronek. 8.
 21. Obrusów konop­nych bez koronek. 4.
 22. Ręczników do lawa­terza. 2.
 23. Ręczników różnego gatunku. 24.

ANTE­PEDYA

 1. Ante­pedyum z kitayki różowey z kom­panką sre­brną stare.
 2. Ante­pedyum na dnie białym różne kolory z Galonkiem i kom­panką żółtą szy­chową stare.
 3. Ante­pedyum z kitayki kac­zorowey kom­panka biała szy­chowa stare.
 4. Ante­pedyum Parterowe na dnie niebieskim z szy­chem żół­tym stare.
 5. Ante­pedyum czarne z Gr….. (?)etorem kom­panka ied­wabna stare.
 6. Ante­pedyum Parterowe na dnie zielonym w „„(?) aksamit pon­sowy z szy­chem żół­tym dwa stare upobocznych Ołtarzów.
 7. Ante­pedyum włóczkowe złe.
 8. Ante­pedyum zielone w pośrodku białe z ….(?) ied­wab­nemi 2.
 9. Ante­pedyum Firanki białe z nędzy w paski z kom­panką białą szy­chową stare
 10. Ante­pedyum Białe kitaykowe haftowane u Ołtarza Nayświęt­szey Panny.
 11. Ante­pedyum czer­wone kitaykowe haftowane w kwiaty, stare.

INNE RÓŻNE SPRZĘTY

 1. Biretów starych 2 nowych 3.
 2. Pasków włóczkowych 7.
 3. Bursa zielona z galonkiem i taśmą szy­chową podarta.
 4. Bursa Parterowa ciemna stara z galonkiem żół­tym szy­chowym i taśmą czer­woną iedwabną.
 5. Umbrac­u­lum gazowe z kom­panką żółtą szy­chową na pos­tu­men­cie snyc­er­skiej roboty wysrebrzanym.
 6. Bal­dachym parterowy żółty z kom­panką białą o ied­ney lasce z pokrowcem.
 7. Bal­dachym wielki parterowy w paski na białym duże z szy­chem białym.
 8. Poduszek starych pod Mszały 3.
 9. Poduszek na wielkim Ołtarzu z sukna czer­wonego haftowana.
 10. Kobier­czyk przed mały Ołtarz.
 11. Przykryciów kam­lo­towych czer­wonych 4.
 12. …(?) rasowych czarnych z Kałkami mosiężnemi 6.
 13. Całun Kirowy czarny.
 14. Chorągiew Adamaszkowa czer­wona z frand­zlą ied­wabną na którey z ied­ney strony Niepokalane Poczę­cie Nayświęt­szey Maryi Panny z drugiey S. Iana Chrzciciela.
 15. Chorągiew Kam­lo­towa grana­towa z frand­zlą białą i kom­panką wtoczkową na którey Pan Iezus do Pogrzebów.
 16. Chorągiew czer­wone kam­lo­towe dwie.
 17. Chorągiew płó­ci­enne dwie.
 18. Krucy­fixów 4 na ied­nym z nich kor­pus mosiężne.
 19. Rezurek­cya snyc­er­skiey roboty malowana.
 20. Lichtarzów dużych drew­ni­anych pos­re­brzanych 6.
 21. Lichtarzów drew­ni­anych toc­zonych grana­towych 6.
 22. Lichtarzów pod paschał niebiesko malowany.
 23. Dzwonków 4.
 24. Dzwonek przy Zakrystyi.
 25. Żelasków do pieczenia opłatków 2.
 26. Lichtarzyków małych pod Zacheuszki 12.
 27. Lichtarzyków przy Cybo­rium 2.
 28. Szczypców żelaznych 2.
 29. Latar­nia do chorych w krzyż robiona.
 30. Zwierz­ci­adło w Zakrystyi.
 31. Obrazów Pro­cef­sy­on­al­nych 2.
 32. Grób w per­spek­tywę robiony na Wielki Piątek.
 33. Katafalków 2.
 34. Trumna rek­wialna 1.
 35. Piramidów mal­owanych do lamp 2.
 36. Krze­sełko suknem zielonym obite stare.
 37. ……. (?) o trzech stopniach.
 38. Kar­bonka zamykana..
 39. Dzbanków glini­anych 2.
 40. Dzbanków drew­ni­anych 4.
 41. Lamp 24.

MSZAŁY I KSIĘGI

 1. Msza­łów dobrych 2 starych 2.
 2. Mszał rek­wialny 1.
 3. Agenda nowa.

METRIKI KOŚ­CIOŁA BOCHOTNICKIEGO

 1. Metryka Chrztów od Roku 1726 do Roku 1800.
 2. Metryka Ślubów od Roku 1726 do Roku 1800.
 3. Metryka Umarłych od Roku 1726 do Roku 1800.