• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Wniebow­stąpi­e­nie Pańskie 21 5 2023

Wniebow­stąpi­e­nie Pańskie 21 5 2023

W dniu dzisiejszym dzieci z klas III naszej parafii przys­tąpią do I Komunii

św. Módlmy się by Chrys­tus Eucharysty­czny jak najdłużej goś­cił w ich ser­cach. Przez cały rozpoczęty dzisiaj tydzień dzieci pier­ws­zoko­mu­ni­jne gro­madzić się będą na mszy św. o godzinie 18.00 w ramach :Białego Tygod­nia. W tych dni­ach mod­lić się będą za swoich rodz­iców, rodz­iców chrzest­nych ‚dzi­ad­ków nauczy­cieli i kat­e­chetów. W piątek dzieci udadzą się do Wąwol­nicy do MB Kębel­skiej w ramach dziękczyn­nej pielgrzymki.

W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczys­tość Zielonych Świąt– Zesła­nia Ducha Świętego. Przy­pom­i­namy, że jest to ostatni moment do przys­tąpi­enia do Wielka­noc­nej spowiedzi. Na ten dzień nie zapom­i­na­jmy o trady­cyjnym przy­s­tro­je­niu naszych domów w zielone gałązki.

Serdecznie dzięku­jemy kobi­etom z KGW w Bochot­nicy za wyplewie­nie chwastów wzdłuż siatki przy ulicy.

Dzięku­jemy też Bur­mistr­zowi naszego miasta i gospo­darce Komu­nal­nej za zalecze­nie kasz­tanow­ców wokół kościoła.

Przy­pom­i­namy o umowach i wpłat­ach na pielgrzymkę.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci: 22.05. + Lip­iec Roman 2r.,Zagrodnik Stanisław 4r. 23.05. + Nadzieja Danuta 5r., Kut­nik Tomasz lr. 24.05. + Sty­puła Hen­ryk 3r.

26.05. + Bielecka Krystyna 5.

27.05.Majchrzak Celina lr., Kotul­ski Leszek lr.

28.05. +Piłat Czesław 5r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 22 Maj

7:00 + Bernard BRUNE

7:00 + Helena JAN­ICKA XXX po pogrzebie

18:00 + Stanisław ZAGROD­NIK 4 r sm

18:00 dzięk błag w int dzieci które rok temu przys­tąpiły do I Komu­nii św.

WTOREK 23 Maj

7:00 + Zuzanna CZERNIEC

7:00 + Jad­wiga Józef PACIEJEWSCY

18:00 + Mar­i­anna 1 r sm Józef 16 r sm ++ RZEŹNIKÓW

18:00 + Mał­gorzata Ste­fan IWANIAK

ŚRODA 24 Maj

7:00 + Kaz­imierz DEPTA

7:00 + Jan­ina PAWLAK int od sąsiadów

18:00 dzięk błag w int Zuzanny w 18 r ur.

18:00 + Aniela Stanisław SMOLSCY Jad­wiga Józef RYBIEC

CZWARTEK 25 Maj

7:00 + Mar­i­anna Gustaw OLSZEWSCY ++ OLSZEWS­KICH MUCHÓW

18:00 Dzięk błag w int Anny i Stanisława w 30 r ślubu

18:00 + Danuta NADZIEJA Tar­iusz Tadeusz Józef Michalina

PIĄTEK 26 Maj

7:00 + Teresa POCHROŃ

18:00 + Kaz­imiera Ana­tol TATOMIR

18:00 + Mar­ian PARDYKA 35 r sm Zofia PARDYKA ++ PARDYKÓW KIJEWSKICH

SOB­OTA 27 Maj

7:00 + Mirosław JĘDRAK 14 r sm ++ JĘDRAKÓW LEWANDOWS­KICH WÓJ­CI­AKÓW JÓŹWIAKÓW

7:00 + Stanisław KOZIEL 13 r sm ++ z rodz

18:00 O Boże błog dla Andrzeja w 65 r urodzin int od żony i dzieci z rodzinami

18:00 + Mar­ian KRZYSIAK 18 r sm Stanisława REJ­MAK 14 r sm Maria Piotr

NIEDZIELA 28 Maj

7:30 + Wanda Alek­sander MAZUR ++ z rodz

9.00 + Krystyna BIELECKA r sm ++ BIELEC­KICH WÓJ­CIKÓW KOSTYRÓW BANYCH PROKOCKICH

10:30 + Leszek KOWAL­SKI 2 r sm Alek­san­dra Piotr ++ GŁOSÓW

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Stanisław SARAN 13 r sm Jan­ina SARAN

19:00 + Andrzej MAZ­IĄŻEK r sm Ste­fa­nia Józef