• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Zesłanie Ducha Świętego 28 5 2023

Zesłanie Ducha Świętego 28 5 2023

W dniu jutrze­jszy obchodzić będziemy święto Matki Bożej — Matki Kościoła.

W kalen­darzu świeckim jest to dzień powszedni. My zapraszamy wszys­t­kich na mszę św. w naszym koś­ciele na godz­inę 7.00, 9.00 i 18.00. W Sadurkach o godzinie 9.00.

W najbliższy wtorek pod­czas mszy św. o godzinie 18.00 młodzież z naszej parafii przys­tąpi do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia. Pole­ca­jmy młodych ludzi Bogu w naszych modlitwach.

We czwartek w dniu Jezusa Chrys­tusa Najwyższego Kapłana rozpocznie się miesiąc czer­wiec. Jest to miesiąc poświę­cony Najświęt­szemu Sercu Pana Jezusa. Po każdej mszy św. wiec­zorowej w dni powszed­nie o 18.00 a w niedzielę po mszy św. o 17.00 odmaw­iać będziemy litanie do Serca Jezu­sowego. Zapraszamy.

W najbliższy piątek przy­pada I piątek miesiąca. Spowiedź od godziny 17.00.

Zapraszamy wszys­t­kich min­is­tran­tów i lek­torów oraz chłopców po Pier­wszej Komu­nii św. chęt­nych do służby litur­gicznej na zbiórkę w najbliższą sobotę o godzinie 11.00 przy kościele.

Na piel­grzymkę do Lour­des , Fatimy i San­ti­ago zapisało się 30 osób. Niestety do dnia dzisiejszego umowę pod­pisało i zal­iczkę wpłaciło dopiero 19 osób. Pozostał jeszcze tylko jeden tydzień na pod­pisanie umowy. Jeśli Ci , którzy się zapisali nie dokon­ają wpłaty do następ­nej niedzieli piel­grzymka będzie odwołana.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

29.05. + Saba Jan 2r., Kowal­ski Leszek 2r.

30.05. + Góra Józef 3r., Choina Tomasz 3 r.

1.6 + Żurek Genowefa 2r.

2.6 + Maciążek Marek lr. 02.06. + Kowal­ska Anna 5r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 29 Maj

7:00 + Jan­ina POLESZAK int od mieszk. osiedla Sienkiewicza

9:00 + Marcin CHUDY int od rodz Filipków

18:00 + Stanisław KRAW­CZYŃSKI r sm Krystyna Tomasz GÓRECCY

18:00 + Alek­sander MIROSŁAW 15 r sm Józef Helena MMIROSŁAW

WTOREK 30 Maj

7:00 + Jan CABOŃ Stanisława CABOŃ Tadeusz STOLARSKI

18:00 Bierz­mowanie

ŚRODA 31 Czerwiec

7:00 + Marek MACIĄŻEK 1 r sm Hen­ryka Andrzej KRAW­CZYK Anna Jan MACIĄŻEK ++ MACIĄŻKÓW KRAW­CZYKÓW ZIĘBÓW

18:00 + Leszek 2 r sm Genowefa Jan Ryszard KOWALSCY ++ z rodz

18:00 + Lech MAL­ICKI ++ MALICKICH

CZWARTEK 1 Czerwiec

7:00 dzięk błag w int ks. Mateusza w 10 r święceń

7:00 + Zofia Ste­fan WZIĄTEK Helena ++ WZIĄTKÓW LITWIŃSKICH

18:00 + Józef POCHROŃ 27 r sm

18:00 + Jerzy MATEREK 18 r sm

PIĄTEK 2 Czerwiec

7:00 Dzięk błag w int Sebas­tiana w 18 r ur. O Boże błog i dary Ducha Św. w dorosłym życiu

18:00 + Jan­ina Stanisław PONI­A­TOWSCY Józef Władysław Stefania

18:00 + Anna KOWAL­SKA 5 r sm

SOB­OTA 3 Czerwiec

7:00 Wyna­gradza­jąca do Niep. Serca NMP

18:00 + Fram­ciszek TARKA Weronika Jacek ++ TARKÓW ZIELONKÓW JARUGÓW

18:00 + Mar­i­anna RZEŹNIK int od córki z rodz

NIEDZIELA 4 Czerwiec

7:30 + Władysław Mar­i­anna Win­centy MAŃKO

9.00 KŻR

10:30 + Felicja CZARKOWSKA

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Kaz­imierz Maria CHOŁO­JCZYK Jolanta Czesław WOCH Michał Jan­ina Stanisław ++ CHOŁO­JCZYKÓW WÓJ­CIKÓW WOCHÓW CZERBAKÓW

19:00 + Helena CHAŁAS 25 r sm ++ RZEŹNIKÓW CHAŁASÓW