• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXV Niedziela zwykła Odpust ku czci św. Tekli

XXV Niedziela zwykła Odpust ku czci św. Tekli

Dzisiaj w naszej parafii przeży­wamy odpust ku czci Dziewicy i Męczen­nicy. Prośmy w mod­l­itwie św. Teklę o opiekę nad naszą parafią .

Matka Boska pod­czas licznych objaw­ień prosiła o mod­l­itwę różań­cową. Dzi­ało się to między innymi w Lour­des, Fatimie czy naszym pol­skim Gietrzwałdzie. Sw. Jan Paweł II dodał IV część różańca. Święci nazy­wali mod­l­itwę różań­cową 4 Słod­kim łańcuchem łączą­cym Boga z ludźmi. W najbliższą niedzielę rozpoczniemy miesiąc różań­cowy październik. Zapraszamy wszys­t­kich na nabożeństwa różań­cowe w dni powszed­nie po mszy św. wiec­zorowej a w niedzielę po mszy św. o godzinie 17:00

W październiku będą wyci­nane na naszym cmen­tarzu, na które otrzy­mal­iśmy ostat­nio poz­wole­nia od LWKZ w Lublinie.

W ubiegłym tygod­niu wpłynęły ofi­ary na koś­ciół w wysokości 600 zł. Bóg Zapłać.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

25.10. + Roszkiewicz Zdzisława 3 r.

26.10. + Mali­nowska Boguszława lr.

28.10.+ Dominiak Józefa 3r.

30.09. + Kamola Adolf 3r., Szew­czyk Kaz­imiera lr.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 25 Wrzesień

7:00 + Ste­fa­nia Niko­dem ZIEMACH ++ ZIEMACHÓW

18:00 + Wiesław CHUDZIK int od prac. SOSW w Kęble

18:00 + Edward SMOLIŃSKI Ste­fa­nia Zyg­munt Michał ++ CABOŃ

WTOREK 26 Wrzesień

7:00 + Ste­fan DUDZI­ACHA XXX

7:00 + Bogusława MALI­NOWSKA 1 r sm

18:00 + Jan Mar­i­anna Mał­gorzata Jerzy DUDA Janusz Hen­ryk RYBCZYŃSCY

18:00 + Teresa MAZUR 6 r sm

ŚRODA 27 Wrzesień

7:00 + Apolo­nia 8 r sm Jerzy Józef CZOPEK Mar­i­anna Teofil Jakub CZOPEK

18:00 + Władysława Fran­ciszek ŻELAŹ­NIAK ++ ŻELAŹ­NI­AKÓW ZASADÓW

18:00 + Ryszard Jad­wiga PAŁKA ++ z rodz

CZWARTEK 28 Wrzesień

7:00 dzięk błag w int Tomasa, Hulio, Bar­bary Ewy, Hulio i całej rodz. z prośbą o Boże błog. potrzebne łaski i opiekę MB

7:00 + Antoni BUREK ++ z rodz

18:00 + Jan­ina Sew­eryn SEROKA Tomasz GĘBALA

18:00 + Józef ROKICKI ++ z rodz, Ewa Ste­fan Zofia Zbig­niew Bolesław KOTLIKOWIE

PIĄTEK 29 Wrzesień

7:00 + Witold KAMOLA int od rodz. Tatomirówi Konarskich

7:00 + Teresa PLEWIŃSKA int od miesz. Bloku przy ul. Głębocznicy 23A

18:00 + Zuzanna CZERNIEC int od zarządu i pra­cown­ików Banku Spółdziel­czego w Nałęczowie

18:00 + Andrzej RYBIEC 27 r sm

SOB­OTA 30 Wrzesień

7:00 + Kaz­imiera SZEW­CZYK 1 r sm Mar­ian Marek ++ SZEWCZYKÓW

7:00 + Kaz­imiera 1 r sm Mar­ian Marek ++ SZEWCZYKÓW

10:30 + W 100 lecie KGW z Bochot­nicy int od zarządu gmin­nego związku rol­ników kółek i orga­ni­za­cji rol­ników w Nałęczowie

18:00 O Boże błog i opiekę MB dla Hanny Ilony i Krys­tiana w rocz urodzin

18:00 + Wacław Jan­ina MIROSŁAW

NIEDZIELA 1 Październik

7:30 + Teresa POCHROŃ 14 r sm Krystyna Czesław CABOŃ

9.00 + KŻR

10:30 + Danuta BORKOWSKA int od wychowanków rocznika 1972 LO

12:00 PRO POP­ULO

17:00 O Boże błog dla Marysi w 5 r urodzin

19:00 + Zofia OSUCH 23 r sm ++ ŁUSZCZA­KÓW OSUCHÓW TRELÓW