• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXVI niedziela zwykła 1 10 2023

XXVI niedziela zwykła 1 10 2023

Rozpoczęliśmy w dniu dzisiejszym miesiąc październik — miesiąc poświę­cony MB Różań­cowej i mod­l­itwy różańcowej.

Zapraszamy wszys­t­kich wiernych na nabożeństwa różań­cowe do naszego koś­cioła w dni powszed­nie po mszy św o godzinie 18.00 a w niedzielę po mszy św. o godzinie 17.00. Zapraszamy KŻR. Zapraszamy dzieci i młodzież na mod­l­itwę różań­cową w wyz­nac­zonych przez kat­e­chetów dni­ach. Dla dzieci najczęś­ciej uczest­niczą­cych w różańcu na koniec przewidziane są nagrody.

W tym tygod­niu przy­pada I piątek miesiąca. Spowiedź od godziny 17.30. zapraszamy.

W przyszłą niedzielę 8 października w ramach rocznicy wybra­nia Karola Woj­tyły na Stolicę Piotrową w naszej parafii będą rozprowadzane Kremówki Papieskie przez min­is­tran­tów i lek­torów wraz z mate­ri­ałami for­ma­cyjnymi, które są cegiełką wspar­cia finan­sowego Spotka­nia Młodych Archi­diecezji Lubel­skiej. Kremówki w niedzielę nad ranem przy­jeżdżają do Lublina z Wad­owic i trafi­ają do nas w cenie 7 zł. Serdecznie zachę­camy do wspar­cia SMALu.”

Z radoś­cią możemy ofic­jalne potwierdzić, iż BS w Nałęc­zowie przyz­nał 60 tyś zł dla naszej parafii a przez­nac­zone na renowację bocznego ołtarza św. Józefa z naszego koś­cioła. Dzięku­jemy też za indy­wid­u­alne ofi­ary na ten cel. Mamy już prawie całkow­itą kwotę przez­nac­zoną na ten cel. Bóg Zapłać.

Za tydzień w niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z dziećmi przy­go­towu­ją­cymi się di I Komu­nii św. i ich rodziców.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

02.10. + Suliga Krystyna 2r.

03.10 + Wijaszka Ryszard 2r.

04.10 + Osiak Krystyna 5r., Poni­a­towska Mar­i­anna lr.

05.10. + Woś Jad­wiga lr.

06.10. + Dzi­uba Zyg­munt 3r.

07.10.+ Wetoszka Anna 5r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 2 Październik

7:00 + Jan­ina POLESZAK int od mieszkańców osiedla Sienkiewicza

18:00 + Krystyna GÓRECKA r sm Stanisław Tomasz

18:00 + Bolesław WNUK r sm WNUKÓW OŚWIECIŃSKICH

WTOREK 3 Październik

7:00 + Marian-​Dariusz WÓJ­CIK int od rodz. Jarugów

18:00 + Ryszard WIJASZKA 2 r sm

18:00 + Wiesław CHUDZIK int od rodz. Dep­tów z Piotrowic

ŚRODA 4 Październik

7:00 + Ryszard 10 r sm Genowefa Jan Leszek KOWALSCY ++ z rodz

18:00 + Mar­i­anna PONIATOWSKA

18:00 + Wiesław CHUDZIK int od rodz Zielonków

CZWARTEK 5 Październik

7:00 Dzięk błag w int wnuczek Ingi i Leny z okazji urodzin

18:00 + Wanda SAMOŃ 21 r sm

18:00 + Janusz-​Marek ŁAPCZYŃSKI r sm Artur– Jerzy JÓZE­FOWSKI –w int odnalezienia– +Edmund Katarzyna Dymitrij SAKOWICZOWIE

PIĄTEK 6 Październik

7:00 + Jan SYG­NOWSKI 9 r sm

7:00 + Artur TRĘBIŃSKI XXX

18:00 + Hanna Zdzisław ZMORA Oto­lia CIOK ++ ZMORÓW

18:00 + Tadeusz SYG­NOWSKI ++ SYG­NOWS­KICH BORUCHÓW

SOB­OTA 7 Październik

7:00 Wyna­gradza­jąca NSNMP

7:00 + Maria HORNIK int od rodz Piwońskich

18:00 dzięk błag w int Joanny i Alek­san­dra w 30 r ślubu

18:00 + Józef DEPTA ++ DEP­TÓW KOWALCZYKÓW

18:00 + Ste­fa­nia Antoni CHĘĆ Adolf Bro­nisław Witold Genowefa CHĘĆ

NIEDZIELA 8 Październik

7:30 + Leszek DĄBROWSKI 28 r sm

9.00 + Ste­fa­nia Antoni Adolf Witold Bro­nisław ++ CHĘ­CIÓW Mag­dalena DRZEWIECKA Genowefa Antoni ŚLIWIŃSCY

10:30 + Anna Jan WETOSZKA ++ WYSOCKICH

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Andrzej SYG­NOWSKI 4 r sm

19:00 dzięk błag w int Marysi w 5 r urodzin