Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 43
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

W najbliższą niedzielę 2 wrześ­nia obchodzić będziemy kole­jną rocznicę koronacji fig­ury Matki Bożej Kębel­skiej. Trady­cyjnie z naszej parafii wyruszy piesza piel­grzymka do Wąwol­nicy. Wymarsz nastąpi punk­tu­al­nie o godzinie 7.30 spod krzyża na dol­nym parkingu.

W przyszłą niedzielę przeży­wać będziemy Uroczys­tość MB Częs­to­chowskiej. Nasze myśli i serca ponownie kieru­jemy w stronę Jas­nej Góry. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przy­pom­i­nał nam Bł. Jan Paweł II, gdy mówił „ Na Jasną Górę przy­chodz­imy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zaw­ierzenia, które jest dziedz­ictwem całych pokoleń”.

We środę przezy­wać będziemy Uroczys­tość Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Panny, w Polsce zwanej uroczys­toś­cią MB Ziel­nej. Oczy wszys­t­kich Polaków zwró­cone są w stronę Jas­nej Góry, gdzie od wieków króluje Czarna Madonna– Królowa Polski.

W sierp­niu łączymy się duchowo z piel­grzy­mami idą­cymi na Jasną Górę. Wierni trady­cjom naszych ojców zanosimy do Matki Bożej Królowej Pol­ski wszys­tkie nasze sprawy nar­o­dowe, rodzinne i osobiste.