Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 42
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Parafia»Kaplice»Koś­ciół Rek­toralny pw. św. Karola Boremeusza

Koś­ciół Rek­toralny pw. św. Karola Boremeusza

Msze Święte

  • Niedziele i święta: 7:00, 9:00, 11:00, 16:30
  • Dzień powszedni: 16:30

His­to­ria

Inic­jatywa wzniesienia kapl­icy wpłynęła od p. Lud­wiki Benni, której mąż Karol był cenionym warsza­wskim lekarzem. Państwo Benni właś­ci­ciele pos­esji i willi „Podgórze” w Nałęc­zowie, będąc bezdziet­nymi oszczęd­ności swoje przekazy­wali na cele religi­jne.
Po śmierci męża Lud­wika Benni zwró­ciła się pis­mem z dnia 20 lutego 1917r. do Kurii Lubel­skiej z propozy­cją wybu­dowa­nia włas­nym kosztem i na włas­nej pos­esji kapl­icy w stylu zakopi­ańskim, przy Zakładzie Leczniczym w Nałęc­zowie.
Admin­is­tra­tor Diecezji ks. Zenon Kwiek propozy­cję przyjął.Przystąpiono do budowy kapl­icy wg wzoru znanego twórcy stylu zakopi­ańskiego Stanisława Witkiewicza. Budowa trwała do czer­wca 1919 r. Dnia 22 czer­wca 1919 r. biskup lubel­ski ks. Leon Ful­man udzielił poz­wole­nia ks. Łuczy­ck­iemu, admin­is­tra­torowi Parafii Nałęczów na poświęce­nie kapl­icy i odpraw­ie­nie w niej Mszy Św. Kaplica została odd­ana na włas­ność parafii. W ołtarzu jest obraz Św. Karola Bore­meusza biskupa Medi­olanu, patrona chorych (kopia z koś­cioła z Powązek Warsza­ws­kich). Opiekę nad kaplicą miała p. Elż­bi­eta Czyżewska i rodz­ina Gro­chow­iczów, która od pani Benni nabyła willę „Podgórze”. W lat­ach 19621965 dzięki ofi­arności kuracjuszy i części parafian został położony nowy dach, przeprowad­zono kon­serwację wewnątrz i zewnątrz kapl­icy, ogrod­zono pos­esję. Dnia 23 grud­nia 1997 roku Biskup Met­ro­polita Lubel­ski Józef Życiński dekretem koś­ciel­nym ustanowił kaplicę Św. Karola Bore­meusza Koś­ciołem Rek­toral­nym Parafii Św. Jana Chrz­ci­ciela w Nałęc­zowie, a jego pier­wszym rek­torem został ks. kanonik Emil Nazarow­icz. Kaplica jest przez­nac­zona wg życzenia funda­torki dla kuracjuszy i wcza­sow­iczów, zwłaszcza ludzi chorych, którzy przy­jeżdża­jąc do Nałęc­zowa po zdrowie fizy­czne, tutaj mogą czer­pać siły duchowe.

Kościół Rektoralny w sierpniu :: fot. Maciej Kudelski Kościół Rektoralny w sierpniu :: fot. Maciej Kudelski Kościół Rektoralny w sierpniu :: fot. Maciej Kudelski Kościół Rektoralny w sierpniu :: fot. Maciej Kudelski Kościół Rektoralny w sierpniu :: fot. Maciej Kudelski Kościół Rektoralny w sierpniu :: fot. Maciej Kudelski Kościół Rektoralny w sierpniu :: fot. Maciej Kudelski Kościół Rektoralny w sierpniu :: fot. Maciej Kudelski Kościół Rektoralny w sierpniu :: fot. Maciej Kudelski Kościół Rektoralny w sierpniu :: fot. Maciej Kudelski Kościół Rektoralny w sierpniu :: fot. Maciej Kudelski Kościół Rektoralny w sierpniu :: fot. Maciej Kudelski Kościół Rektoralny w sierpniu :: fot. Maciej Kudelski Kościół Rektoralny w sierpniu :: fot. Maciej Kudelski Kościół Rektoralny w sierpniu :: fot. Maciej Kudelski Kościół Rektoralny w sierpniu :: fot. Maciej Kudelski Kościół Rektoralny w sierpniu :: fot. Maciej Kudelski