Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 42
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»Zimowisko

Zimowisko

Miejscem tegorocznego zimowiska zarówno wilczków, jak i harcerek była szkoła pod­sta­wowa w Mal­inówce. Był to pier­wszy taki wyjazd dla naszych „małych harcerek” (wilczków), ale dzięki obec­ności doświad­c­zonej, będącej po kilku zimowiskach 2. Gro­mady z Łęcznej, nałęc­zowskie dziew­czynki mogły nauczyć się wielu rzeczy, a przy okazji poz­nać się nawzajem.

ZIMOWISKO 2012

Mal­inówka k. Łęcznej

Miejscem tegorocznego zimowiska zarówno wilczków, jak i harcerek była szkoła pod­sta­wowa w Mal­inówce. Był to pier­wszy taki wyjazd dla naszych „małych harcerek” (wilczków), ale dzięki obec­ności doświad­c­zonej, będącej po kilku zimowiskach 2. Gro­mady z Łęcznej, nałęc­zowskie dziew­czynki mogły nauczyć się wielu rzeczy, a przy okazji poz­nać się nawza­jem.

Ostatni dzień Zimowiska wilczków był pier­wszym, otwier­a­ją­cym dniem zimowiska harcerek. Wilczki dzięku­jąc za ten wspólny czas, a harcerki prosząc o godne przeży­cie tych kilku dni we wspól­no­cie przy­jaźni, uczest­niczyły we Mszy św.

Zimowisko jest przede wszys­tkim cza­sem, kiedy to przy­jaźń pomiędzy harcerkami jeszcze bardziej się pogłębia. Dziew­czynki uczą się samodziel­ności i wszys­tkiego tego, co może przy­dać im się w ich już dorosłym życiu pamię­ta­jąc przy tym o pod­sta­wowym obow­iązku harcerki: codzi­en­nym dobrym uczynku. Poza wszelkimi zabawami w cza­sie naszych zimowisk odby­wały się m. in. takie warsz­taty jak: rękodzieło z masy sol­nej i filcu, kurs tańca, warsz­taty dzi­en­nikarskie i fotograficzne. Harcerki miały również okazję do tego, by wykazać się swoimi zdol­noś­ci­ami kuli­narnymi czy cho­ci­ażby sprawnoś­cią fizy­czną biorąc udział w olimpiadzie sportowej. Każdego wiec­zoru oprócz świeczyska — momentu wspól­nych śpiewów i zabaw przy świ­etle świec, odby­wały się krótkie seanse fil­mowe, pod­czas których oglą­dałyśmy frag­menty filmu „Królowa śniegu”, związanego z fabułą naszego zimowiska.

Prócz wielu zdjęć i pamiątkowego filmu, pozostają miłe wspom­nienia oraz pojawia się uśmiech na twarzy na myśl, że przed nami już niedługo kole­jny wspólny wyjazd — OBÓZ, na który z utęsknie­niem czekamy.

dh. Beata, drużynowa.


::