• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»V Niedziela wielka­nocna 7 5 2023

V Niedziela wielka­nocna 7 5 2023

Trady­cyjnie w maju w naszej parafii poświę­camy pola.

W tym tygod­niu poświęce­nia odbędą się w następu­ją­cych punktach:

–Poniedzi­ałek godz­ina 17.00 –Czesław­ice Majątek i Ludwinów,

19.00 Sadurki i Kol. Chruszczów

Wtorek — godz­ina 17.00 Cynków, Chruszczów,

19.00 Antopol i Strzelce

Środa — godz­ina 17.00 Charz B ,

19.00 Kol. Nałęczów.

Czwartek — godz­ina 17.00 Kol. Bochotnica

19.00 Czesław­ice Wieś

Niedziela po sumie Bochotnica

Prosimy o pojazdy po księży.

W najbliższy wtorek i czwartek po Mszy św. wiec­zorowej odbędzie się próba dla dzieci przys­tępu­ją­cych w tym roku do I Komu­nii św.

W najbliższą sobotę zapraszamy min­is­tran­tów i lek­torów naszej parafii na rajd rowerowy do Kębła. Wyjazd o godzinie 10.00 spod ple­banii. W przyszłą niedzielę rozprowadzać będziemy po każdej mszy św. „ Papieskie kremówki”;

We czwartek 11 maja po mszy św. o godzinie 18.00 odbędzie spotkanie dla kandy­datów do Bierz­mowa­nia przy kance­larii parafi­al­nej. Prosimy o zabranie indeksów.

Wszys­t­kich, którzy zapisali się na piel­grzymkę do Lour­des, Fatimy i San­ti­ago prosimy o jak najszyb­sze pobranie u ks. pro­boszcza umów wyjaz­dowych i wpłatę zal­iczki. Czas przez­nac­zony na to to dwa tygodnie.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci: 08.05. + Smaga Hen­ryk lr.

09.05. + Gronkiewicz Helena 3r., Gajda Tadeusz 4r. 10.05. + Paciejew­ska Joanna 5r., Rej­mak Józef 2r. 11.05. + Pietrak Elż­bi­eta 5r. 12.05. + Zajączkowski Jacek 2r. 13.05. + Rzeźnik Mar­i­anna lr.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 8 Maj

7:00 + Jan­ina JUSIAK 16 r am Zygmunt

7:00 O Boże błog i opiekę MB dla Marii Wilczek w 7 r urodzin

18:00 + Justyna PATYRA 15 r sm

18:00 + Wiesława CHĘĆ 6 r sm

WTOREK 9 Maj

7:00 + Zofia Andrzej Katarzyna PERZAK

7:00 + Józefa WNUK 20 r sm

18:00 + Stanisław RUSEK

18:00 + Stanisław KĘPA 25 r sm Anna Józef Krystyna Grze­gorz KOTOWSCY Helena KĘPA

ŚRODA 10 Maj

7:00 + Zofia Stanisław Kaz­imierz Jan Maria Jad­wiga Jan­ina Helena z JEDLIKOWSKICH

7:00 dzięk błag w int Ewy i jej rodz

18:00 + Helena Tadeusz REJ­MAK Jan­ina Anna Jan Tadeusz DEPTA

18:00 + Zofia Stanisław Kaz­imierz Jan Helena Jerzy Maria Jad­wiga Jan­ina z JED­LIKOWS­KICH Adam Stanisława TRZECIAK

CZWARTEK 11 Maj

7:00 + za dusze czyść.

7:00 + Hen­ryk SMAGA 1 r sm

18:00 + Elż­bi­eta PIETRAK 5 r sm Witodl Bolesław Tadeusz Józef Irena ++ z rodz

18:00 + Józef KOŚCIENICKI

PIĄTEK 12 Maj

7:00 + Alicja GOLUCH

7:00 dziek błag w int Ewy i jej rodz.

18:00 + Roman LIP­IEC 2 r sm Hen­ryk LIP­IEC Zofia Szczepan OZIMEK

18:00 + Roman KRAW­CZYŃSKI 41 r sm ++ KUCABÓW BORUCHÓW

SOB­OTA 13 Maj

7:00 + Tadeusz PIWOŃSKI 8 r sm

7:00 + Józef PONI­A­TOWSKI 20 r sm Mar­i­anna PONIATOWSKA

18:00 + Maria Stanisław MUCIEK 20 r sm

18:00 + Fran­ciszek JANISZEK

NIEDZIELA 14 Maj

7:30 + Zofia Władysław SUDZ­IŃSCY Wiesław

9.00 + Zofia OSUCH ++ OSUCHÓW ŁUSZCZA­KÓW TRELÓW

10:30 + Bro­nisław LĄKOCY 38 r sm Jan ADAM­CZYK 23 r sm ++ ADAM­CZYKÓW LĄKOCHYCH DUDZISZÓW WÓJTOWICZÓW

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Julia Alek­sander FILIPEK

19:00 + Jan Helena Tadeusz KAŁDONEK