Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 42
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Parafia»Koś­ciół Parafialny

Koś­ciół Parafialny

Pier­wotny koś­ciół, wspom­i­nany przez Jana Dłu­gosza, w Liber ben­efi­cio­rum dioe­ce­sis Cra­covien­sis, był drew­ni­any. Następny, również drew­ni­any, wys­tawił w 1593r Stanisław Sam­borzecki. Obecna świą­ty­nia p.w. św. Jana Chrz­ci­ciela została wybu­dowana w lat­ach 17301772 z fun­dacji Felic­jana z Tar­gowisk Gałęzowskiego.
Ukońc­zona przez następ­nego właś­ci­ciela klucza bochot­nick­iego – Stanisława Nałęcz Mała­chowskiego, rozbu­dowana w lat­ach 19561961 (dobu­dowano 2 nawy boczne, zakrys­tię i wieżę).
W nawie głównej sklepi­e­nie drew­ni­ane wymieniono na murowane (zapro­jek­tował architekt Karol Siciński). Budynek koś­cioła murowany, trzy­na­wowy, barokowy, przy rozbu­dowie starano się dos­tosować do tego stylu.
Ołtarze drew­ni­ane, barokowe, w ołtarzu głównym obrazy: św. Jana Chrz­ci­ciela i Miłosierdzia Bożego. Ołtarz boczny po prawej stronie nawy głównej mieści obrazy św. Tekli i św. Mikołaja. Po lewej stronie nawy głównej ołtarz z obrazami św. Stanisława Kostki i św. Józefa.
W lewej nawie bocznej w ołtarzu zna­j­duje się figura Chrys­tusa Ukrzyżowanego. W prawej nawie bocznej zna­j­duje się kaplica Matki Boskiej Łaskawej, prze­bu­dowana w 1956r. z dawnej zakrys­tii.
Na chórze muzy­cznym zna­j­dują się odnowione w 2009r. organy 12-​głosowe (firma Bier­nack­iego, 1968 r.).
Chrz­ciel­nica barokowa, na ścianach koś­cioła zabytkowe obrazy z XIX w. (Sąd Ostate­czny, MB Niepokalana), na wieży koś­ciel­nej 2 dzwony wyko­nane w 1949 r. (23 IX kon­sekrował je bp Piotr Kałwa.) Na przestrzeni wieków rozwinął się szczególny kult MB Łaskawej, a świadectwo temu dają liczne wota przy Jej obrazie.