Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 42
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Parafia»Cmen­tarz Parafialny

Cmen­tarz Parafialny

Założe­nie cmen­tarza wiąże się z pow­staniem parafii w Bochot­nicy, o której pier­wsza wzmi­anka pochodzi z 1350 r. Przy koś­ciele musiał być cmen­tarz dla grze­ba­nia zmarłych.
Zna­j­dował się on wokół koś­cioła, a w 1603 r. był jeszcze nieogrod­zony. Dopiero w drugiej połowie XVIII wieku cmen­tarz został ogrod­zony, ale tylko częś­ciowo murem, a od strony połud­niowej szta­chetami. Ponieważ cała parafia w drugiej połowie XVIII w. liczyła 726 osób, to cmen­tarz wokół koś­cioła był wystar­cza­ją­cym do grze­ba­nia zmarłych.
Gdy w 1816 r. zwięk­szyła się liczba parafian, cmen­tarz grze­balny został pow­ięk­szony, o tereny obok dawnego cmen­tarza w ogrodzie ple­bańskim, przyle­ga­jący do starego od strony wschod­niej. Cmen­tarz ten miał 70 prętów kwadra­towych, tworząc pros­tokąt od boku sze­rokości wschod­niego muru dawnego cmen­tarza, dłu­gość cmen­tarza się­gała mniej więcej do dzisiejszej alei przy grobowcu Oktawii Żerom­skiej.
Gdy i ten cmen­tarz, w okre­sie pow­sta­nia sty­czniowego, okazał się za mały, został on przedłużony aż do pos­esji zaj­mowanej obec­nie przez Wój­ci­c­kich. Dal­sze pow­ięk­sze­nie cmen­tarza nastąpiło na początku XX w kierunku północ­nym na całą sze­rokość doty­chcza­sowego cmen­tarza.
Na cmen­tarzu wokół koś­cioła grze­bani byli chłopi i drobna, szlachta, nato­mi­ast osoby duchowne i właś­ci­ciele wsi i ich rodziny grze­bani byli w podziemi­ach koś­cioła i w koś­ciele.
Mar­i­anna z Potoc­kich Mała­chowska została pochowana w koś­ciele w 1772 r. Innych grobów Mała­chows­kich w koś­ciele, ani w podziemi­ach koś­cioła nie ma. Późniejsi właś­ci­ciele klucza nałęc­zowskiego grze­bani byli na cmen­tarzu nowym. Tak np. Tytus Rakowski zmarły w 1858 r. pochowany został w nowej części cmen­tarza założonego w 1816 roku.

Opra­cował: Ste­fan Butrym