Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 42
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Parafia»Orga­ni­za­cje»Car­i­tas

Caritas

Parafi­alny zespół Car­i­tas liczy 5 osób zaan­gażowanych na rzecz potrze­bu­ją­cych w parafii.
Dyżur w punkcie orga­ni­za­cji odbywa się raz w tygod­niu. Grupa stawia sobie za cel tak pomoc mate­ri­alną, jak i duchową tym, którzy jej potrze­bują i na nią czekają. Dary rzec­zowe przez­nac­zone są przede wszys­tkim dla rodzin wielodziet­nych i matek samot­nie wychowu­ją­cych dzieci. Dzieciom z rodzin będą­cych w trud­nej sytu­acji pomaga się w kom­ple­towa­niu wyprawki szkol­nej, w uzu­peł­ni­a­niu ubrań, czy dofi­nan­sowywa­niu pobytu na wakac­jach orga­ni­zowanych dla dzieci przez diecez­jalną Car­i­tas. Dzi­ałal­ność członków zespołu związana jest również z odwiedzaniem ludzi starszych, samot­nych i chorych.

Więcej infor­ma­cji:

Car­i­tas w Polsce

Car­i­tas Archi­diecezji Lubel­skiej
Więcej w tej kat­e­gorii: Koła Żywego Różańca »