Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 42
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Parafia»Orga­ni­za­cje»KSM

KSM

Odd­ział Katolick­iego Sto­warzyszenia Młodzieży „FOR­TI­TUDO” zrzesza młodzież z parafii pw. Św. Jana Chrz­ci­ciela w Nałęc­zowie. W spotka­ni­ach uczest­niczą młodzi ludzie, którzy chcę pogłębiać swoją więź z Jezusem Chrys­tusem, przez mod­l­itwę, czuwa­nia i Eucharystię.

Asys­ten­tami koś­ciel­nymi są: sios­tra Katarzyna Słowik OSU i ks. Krzysztof Wilczyński. KSM-​owicze uczą się pra­cować w gru­pach, budować wspól­notę, szanować innych, zdoby­wać przy­jaźń, ale przede wszys­tkim odkry­wać siebie. „Wiele czasu poświę­camy na inte­grację — baw­imy się, śmiejemy, śpiewamy. Roz­maw­iamy też na tem­aty często dla nas trudne, staramy się wspól­nie rozwiązy­wać prob­lemy. KSM w Nałęc­zowie angażuje się w różnego typu akcje, np. Dzień Papieski, sprzedaż palm wielka­noc­nych i wiele innych.

„Nazwa odd­zi­ału „ FOR­TI­TUDO” oznacza odwagę, prag­niemy mężnie wyz­nawać wiarę i być prawdzi­wymi świad­kami Chrystusa.”

„Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie Gotów!”


KSM w Polsce
KSM Archi­diecezji Lubel­skiej
KSM FOR­TI­TUDO Link do fan page’a : https://​www​.face​book​.com/​p​a​g​e​s​/​K​S​M​-​F​o​r​t​i​t​u​d​o​/​148500245329803​?​f​r​e​f​=​t​s

Więcej w tej kat­e­gorii: « Akcja Katolicka