Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 42
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Parafia»Zakony»Zgro­madze­nie Sióstr Sług Jezusa

Zgro­madze­nie Sióstr Sług Jezusa

Zgro­madze­nie żyje wg reguły fran­ciszkańskiej, ukry­tym życiem zakon­nym, ze szczególną uwagą na ducha służby.

Duchowość zgro­madzenia szczegól­nie zaleca: prak­tykowanie najwyższego stop­nia miłości Boga, postawy służeb­nej wobec drugich, pokory, pros­toty, ubóstwa, pokuty, życia ukry­tego według zasad i wzorów ewan­gelicznych, przede wszys­tkim na wzór Maryi Służeb­nicy Pańskiej.

Charyz­mat:
Służba na rzecz młodzieży żeńskiej uczącej się i pracu­jącej, szczegól­nie w insty­tuc­jach usłu­gowych, oraz na rzecz rodzin i dzieci.

Założy­ciel:
bł. Hon­o­rat Koźmiński, współza­łoży­cielka: Eleonora Moty­lowska
Siostry przy­były do Nałęc­zowa w 1962r. Pod­jęły pracę przy parafii, otoczyły opieką rodziny, szczegól­nie wielodzietne. W 1968r. siostry zakupiły obecny dom przy ul. Chmielewskiego 2. Siostry nadal zaj­mują się rodz­i­nami bied­nymi i dziew­czę­tami.

Adres:
ul. Chmielewskiego 2,
24140 Nałęczów
tel. 81.50 14 249