Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 42
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Parafia»Zakony»Zgro­madze­nie Sióstr Służek NMP Niepokalanej

Zgro­madze­nie Sióstr Służek NMP Niepokalanej

Zależnie od możli­wości i potrzeb Koś­cioła, Zgro­madze­nie pode­j­muje różne prace. Prowadzi własne szkoły, przed­szkola, domy dziecka i kursy zawodowe.
Siostry pracują również w szkołach państ­wowych, w służ­bie zdrowia oraz prowadzą pra­cownie różnych zawodów. Siostry kat­e­chetki poma­gają duchowieństwu parafi­al­nemu w religi­jnym wychowa­niu dzieci i w przy­go­towa­niu młodzieży do odpowiedzial­nego życia w społeczeńst­wie.

Celem służek ma być „rozsz­erzanie chwały Bożej pod szczególną opieką Przena­jświęt­szej Panny, przez wierne spełnie­nie Jej pole­ceń, a szczegól­nie przez gorącą do Niej mod­l­itwę, przez naślad­owanie Jej życia pra­cowitego i ukry­tego, i przez zachę­canie drugich przykła­dem i słowem do poprawy życia, ćwiczeń pobożności, a szczegól­nie do wstrzemięźli­wości i odmaw­ia­nia różańca.” (Konst. Z 1881r.)

Siostry pragną naślad­ować Chrys­tusa i Jego Matkę, szczegól­nie w tajem­nicy Ich pra­cowitego, ukry­tego życia w Nazare­cie. Zgro­madze­nie zakonne, bezhabitowe.
Powołaniem służek jest apos­tol­ska służba ludziom zwłaszcza w środowisku wiejskim w celu umac­ni­a­nia życia wiary i moral­ności chrześ­ci­jańskiej.

Adres:
ul. 1 Maja 24
24140 Nałęczów
tel. 81. 50 14 432
Więcej w tej kat­e­gorii: « Zgro­madze­nie Sióstr Sług Jezusa