• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»III Niedziela zwykła

III Niedziela zwykła

W ubiegły czwartek zakończyliśmy wiz­ytę dusz­paster­ską — kolędę.

W więk­szości mieszkań i domów przyjęto nas bardzo serdecznie. Zdarzały się wypadki, że niek­tórzy z powodu przez­ię­bi­enia lub innych wypad­ków losowych przenosili wiz­ytę na inny ter­min. Dzięku­jemy za odpowied­nie przy­go­towanie się do wiz­yty choć niek­tórzy byli zaskoczeni widok­iem księdza w drzwiach. Dzięku­jemy rodzi­nom, które wprowadz­iły się do naszej parafii i zaprosili kapłana z bło­gosław­ieńst­wem. Takich rodzin jest coraz więcej. W blokach starych czy nowych coraz częś­ciej są mieszka­nia week­endowe lub pod wyna­jem w let­nim sezonie. Coraz mniej jest ludzi szczegól­nie młodych mężczyzn ucieka­ją­cych lub chowa­ją­cych się. Wylud­nie­nie naszej parafii jakby się zatrzy­mało z powodu przy­by­wa­ją­cych nowych rodzin. Bieda w rodz­i­nach chyba się trochę zatrzy­mała choć jest wiele rodzin niezarad­nych i samot­nych potrze­bu­ją­cych pomocy. Ponownie zwracamy się do wszys­t­kich parafian z prośbą by w cen­tral­nym miejscu mieszka­nia widoczny był znak religi­jny. Nie należy chować sym­bolu naszej wiary gdzieś w przed­pokoju lub innym niewidocznym miejscu. Wszys­tkim składamy serdeczne podz­iękowa­nia za ofi­ary, które w całości przez­naczamy na renowacje chrz­ciel­nicy i jeśli wystar­czy na rozpoczę­cie prac przy ambonie. Dzięku­jemy za pojazdy po księży i posiłki w cza­sie kolędy. Wszys­tkim za sug­estie i uwagi też bardzo dzięku­jemy. Niech dobry Bóg wyna­grodzi swoim błogosławieństwem.

Na prośbę parafian zechcemy w tym roku zor­ga­ni­zować piel­grzymkę. Niestety nie do Ziemi Świętej jak wielu chci­ało. Praw­dopodob­nie będą to sank­tu­aria Europy. Bliższe infor­ma­cje podamy w lutym.

Infor­mu­jemy też, że nowa książka intencji na 2025 r. Zostanie wyłożona trady­cyjnie w ostat­nią niedzielę lutego.

Albumy z koś­ciołami naszej archi­diecezji nadal można naby­wać w zakrystii.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

22.01. + Pod­kow­ińska Hen­ryka 4r., Tkaczyk Boni­facy 1 r.

24.01. + Pecio Jan­ina 5r., Oleszek Julianna 4r., Brutkowski Mar­ian 3r., Rutkowski Ireneusz 3r.

27.01. + Benendo — Kapuś­cińska Bogusława 3r., Franczak Zofia 3r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 22 Styczeń

7:00 + Mieczysław PRZEPIÓRKA int od Marka Watrasa z rodz

7:00 + Bro­nisława MANEL XXX

17:00 + Wanda NOWAK ++ NOWAKÓW SITKÓW

WTOREK 23 Styczeń

7:00 + Kaz­imiera TATOMIR 12 r sm ++ TATOMIRÓW KĘPÓW

7:00 + Irena CHMIELEWSKA XXX

17:00 + Adam LITWIŃSKI 33 r sm

ŚRODA 24 Styczeń

7:00 + Władysława GRO­CHOWSKA 8 r sm Helena Władysław BIAŁEK ++ z rodz

17:00 + Jan­ina Tadeusz KOKO­RZY­CCY Bal­tazy ŚWITALSKI

17:00 + Teofil BORKOWSKI 39 r sm Teresa BORKOWSKA ++ BORKOWS­KICH ROGOWS­KICH STĘPNIÓW

CZWARTEK 25 Styczeń

7:00 DZIĘK BŁAG W INT Agnieszki z okazji urodzin o Boże błog i dobre wybory życiowe

17:00 + Mał­gorzata KAMOLA 9 r sm

17:00 + Mar­ian BRUTKOWSKI 3 r sm Józef BRUTKOWSKI

PIĄTEK 26 Styczeń

7:00 + Regina MIROSŁAW XXX

17:00 + Krystyna Stanisław ŚWIĘ­CI­CCY ++ JASIEWICZÓW ŚWIĘCICKICH

17:00 + Mar­ian KUROPIEWSKI

SOB­OTA 27 Styczeń

7:00 + Mar­ian SMOLIŃSKI XXX

17:00 + Czesława DZI­UR­DZ­IŃSKA 7 r sm Grażyna KOŁODZIEJ 4 r sm

17:00 + Włodz­imierz BŁASZCZYK 15 r sm

NIEDZIELA 28 Styczeń

7:30 + Fran­ciszek KUPIŃSKI Fran­ciszek REJ­MAK ++ REJ­MAKÓW KUPIŃSKICH

9.00 + Hen­ryk Jan­ina PECIO

10:30 + Zofia 6 r sm Teresa Mar­ian Stanisław ++ PIOTROWSKICH

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Jan­ina Zyg­munt MAREK

18:00 dzięk błag w int Marty w 1 r urodzin