• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»IV niedziela zwykła 28.01.2024r.

IV niedziela zwykła 28.01.2024r.

W najbliższy piątek przy­pada święto Ofi­arowa­nia Pańskiego

w Polsce zwane świętem MB Grom­nicznej. Msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.00, 9.00 i 17.00. w Sadurkach o 9.00. Zapraszamy i prosimy o zabez­piecze­nie świec przed rozle­waniem wosku. Ten dzień to jed­nocześnie I piątek miesiąca. Spowiedź przed każdą mszą św. Po ostat­niej mszy roz­bier­ane będą deko­racje świąteczne. Serdecznie prosimy OSP z Nałęc­zowa i członków Akcji Katolick­iej o pomoc

Dzieciom i młodzieży rozpoczy­na­ją­cym ferie życzymy dobrego wypoczynku.

Dziś w całym koś­ciele są zbier­ane ofi­ary do puszek na lecze­nie osób chorych na trąd

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

29.01. + Tarkowska Genowefa 5r.

30.01. + Górski Jan 3r., Ostrowski Fran­ciszek 3 r. Sprawka Bar­bara 2r.

31.01+ Janek Piotr 2r.

1.2 + Lenar­tow­icz Mirosław 4r., Tro­janowski Andrzej 4r.

02.02. + Bartkowiak Marek 3r.

04.02. + Zasada Czesława 5r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 29 Styczeń

7:00 + Michalina KAŁ­DONEK int od Jana Kałdonka

17:00 + Janusz TARKOWSKI 12 r sm Genowefa 5 r sm

17:00 + Alek­sander DAŃKO 7 r sm

WTOREK 30 Styczeń

7:00 + Władysława Bolesław LITWIŃSCY

17:00 + Bar­bara 2 r sm Zdzisław 7 r sm SPRAWKA

17:00 + Zofia WOŚ 41 r sm Jan WOŚ

ŚRODA 31 Styczeń

7:00 + Zdzisław GAR­WOLIŃSKI int od rodz Chudzików

17:00 + Jan GÓRSKI Kaz­imierz Krystyna Zbig­niew Wiesława KĘPÓW

17:00 dzięk błag w int Andrzeja KRAUZE z okazji 100 urodzin

CZWARTEK 1 Luty

7:00 + Czesław KOWAL­CZYK 40 r sm

17:00 dzięk błag w int Katarzyny

17:00 + Ryszard TUREK ++ TURKÓW BIADUNIÓW

PIĄTEK 2 Luty

7:00 + Marek BARTKOWIAK

9:00 + Sła­womir BURZYŃSKI Danuta Hen­ryk Piotr dusze czyśćcowe

17:00 + Weronika Fran­ciszek Jacek TARKA ++ WÓJCIKÓW

17:00 Dzięk błag w int Ewy i jej rodziny

SOB­OTA 3 Luty

7:00 + Zofia Władysław ADLER

17:00 Dzięk błag w int Ewy i jej rodziny

17:00 + Euge­niusz MAZUREK int od rodz. Deptów

NIEDZIELA 4 Luty

7:30 + Jan GÓRSKI Jan­ina Tadeusz GÓRSCY

9.00 KŻR

10:30 + Krystyna Zyg­munt DUŃSCY

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Mar­i­anna 6 r sm ++ PIEKOSIÓW ZASADÓW KUCABÓW

18:00 + Mał­gorzata Józef Ignacy ++ REJMAK