• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»VI Niedziela Zwykła 11 2 2024

VI Niedziela Zwykła 11 2 2024

W najbliższą środę– Środą Popiel­cową rozpoczniemy Wielki Post.

Obrzęd posy­pa­nia głów popi­ołem jest zewnętrznym znakiem , że osoby pod­da­jące się temu obrzę­dowi wchodzą na drogę nawróce­nia i przemi­any serc przez pokutę , post, mod­l­itwę , jał­mużnę i dobre uczynki. Przy­pom­i­namy, że we Środę Popiel­cową obow­iązuje nas post ścisły. Pode­jmi­jmy gor­li­wie przesłanie Wielkiego Postu abyśmy mogli god­nie przy­go­tować się do Mis­terium Świąt Wielkanocnych.

Uwaga w Środę Popiel­cową msze Św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.00, 9.00 i 17.00. W Sadurkach o 9.00. Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy też do udzi­ału w pięknych wielko­post­nych nabożeńst­wach : Drodze Krzyżowej i Gorz­kich Żalach. Droga Krzyżowa dla dorosłych odpraw­iana będzie w każdy piątek Wielkiego postu o godzinie 16.30 a dla dzieci w każdy Wtorek Wielkiego Postu również o godzinie 16.30, w Sadurkach w każdy piątek o 16.00 . Gorzkie Żale śpiewać będziemy w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 15.30. Trady­cyjnie pod­czas każdej Drogi Krzyżowej zbier­ane będą ofi­ary na tacę przez­nac­zone na kwiaty i deko­rację Bożego Grobu. Takie ofi­ary można też będzie złożyć do puszek sto­ją­cych na boczny cli ołtarzach i pod chórem.

Jak wierni zauważyli ołtarz główny z naszego koś­cioła w dużej części został roze­brany. Najświęt­szy Sakra­ment wynie­siony został do Kapl­icy Matki Bożej. Po odtru­ciu nastawy głównej i jej odczyszcze­niu, poszczególne frag­menty będą wracać na swoje miejsce. Powrót całego ołtarza przewiduje się na wrze­sień tego roku. W tym tygod­niu pode­j­mowane będą decyzje odnośnie renowacji naszej chrz­ciel­nicy. Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy nadal wpła­cają na kon­serwację poszczegól­nych ele­men­tów naszego koś­cioła. W ostat­nim tygod­niu wpłynęła ofi­ara w 1000 zł. Bóg zapłać

W naszej społeczności parafi­al­nej na mszach św. często pojawia się mała Zosia ze swoimi rodzi­cami. Zosia Chora jest na zespół Downa. Zosia ma prob­lemy z mową i innymi czyn­noś­ci­ami życiowymi. Możemy Jej pomóc w reha­bil­i­tacji podarowu­jąc 1,5 % podatku . Bliższe infor­ma­cje zawarte są w ulotkach wyłożonych w przed­sionku koś­cioła i na bocznych ołtarzach. Zachę­camy do brater­skiej pomocy.

W dniu dzisiejszym przed koś­ciołami w całej Polsce zbier­ane są ofi­ary do puszek na pomoc Koś­ciołowi w objętej wojną Ukrainie.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci.

12.02. + Abramow­icz Krystyna 2r.

13.02. + Adam­czyk Julianna Ir.

14.02. + Węgorowska Anna 3r.

15.02. + Mrozek Mar­ian 5r.

16.02. + Zielonka Zofia 4r.

18.02. + Mirosław Genowefa 4r.