• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»V Niedziela zwykła 4 2 2024

V Niedziela zwykła 4 2 2024

Składamy serdeczne podz­iękowa­nia OSP z Nałęc­zowa i Akcji Katolick­iej z Nałęczowa,

za tak liczne ( szczegól­nie młodzieży) przy­by­cie w ubiegły piątek do roz­biera­nia deko­racji świątecznych i sprzą­ta­nia kościoła.

W przyszłą niedzielę 11 lutego w koś­ciele przeży­wać będziemy Świa­towy Dzień Chorych. Z tej racji, iż jest to niedziela, wszys­t­kich chorych z naszej parafii zapraszamy na mszę św. na godz­inę 12.00. Ludzie chorzy i starsi chcący przys­tąpić do Sakra­mentu Namaszczenia muszą być w stanie łaski uświę­ca­jącej. Przed mszą św. będzie możli­wość sko­rzys­ta­nia z Sakra­mentu Pokuty. Po komu­nii św. odbędzie się wys­taw­ie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu i indy­wid­u­alne bło­gosław­ieństwo chorych. Prosimy o pomoc w dosta­niu się do świą­tyni ludziom chorym i w podeszłym wieku.

W dniu dzisiejszym przed koś­ciołami zbier­ane są do puszek ofi­ary na „ Fun­dusz Wschodni”.

Tak jak zapowiadal­iśmy na dzień MB Grom­nicznej do naszej świą­tyni wró­cił po kon­serwacji i złoce­niu ołtarz św. Józefa. Całość kosztów została zapła­cona. Dzięku­jemy wszys­tkim wiernym za ofi­ary składane na ten cel. Szczególne podz­iękowa­nia składamy Bakowi Spółdziel­czemu w Nałęczowie.

Już od poniedzi­ałku kole­jne frag­menty ołtarza głównego zostaną przewiezione do pra­cowni konserwatorskiej.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

05.02. +Kułak Wil­helmina 3r.

07.02. + Chęć Stanisław 4r.

09.02. + Rusinek Michał 3r.

10.02.Szczerbiński Jerzy 4r.

11.02. + Wysocka Halina 5r., Pochroń Hen­ryk lr.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 5 Luty

7:00 dzięk błag w int Siostry Wenancji

17:00 dzięk błag w int Weroniki z okazji ur

17:00 + Euge­niusz MAZUREK int od koleżanek i Olegów z BP z Par­czewa AR i MR

WTOREK 6 Luty

7:00 + Artur TRĘBIŃSKI int od ojca chrzest­nego z rodz

17:00 + Mieczysław PRZEPIÓRKA int od sąsi­adów z Kol. Bochotnicy

17:00 + Jad­wiga DZIA­DUCH int od rodz Kosows­kich i Kozaków

ŚRODA 7 Luty

7:00 + Mar­ian SMOLIŃSKI int od koleżanek i kolegów z Liceum Plastycznego

17:00 + Ste­fan SULIMA ++ SULIMÓW FLISIŃS­KICH WIRACKICH

17:00 + Elż­bi­eta GĘBALA int od rodz Pietroniów

CZWARTEK 8 Luty

7:00 + Zdzisław GAR­WOLIŃSKI XXX

17:00 + Mar­ian LENAR­CIAK 15 r sm ++ LENAR­CI­AKÓW WÓJCIKÓW

17:00 + Irena Wiesław PIOTROWSCY

PIĄTEK 9 Luty

7:00 + Łukasz ŚLIWIŃSKI

17:00 + Adam RODZYN 15 r sm ++ z rodz

17:00 + Jad­wiga RYBIEC 13 r sm

SOB­OTA 10 Luty

7:00 + Walde­mar PIETRYKOWSKI XXX

17:00 + Krystyna Szczepan ABRAMOWICZ

17:00 + Mar­ian DEPTA ++ DEP­TÓW FIUTÓW

NIEDZIELA 11 Luty

7:30 + Maria Fran­ciszek WÓJ­CI­CCY Maria Kle­mens BORKOWSCY ++ z rodz

9.00 + Weronika Alek­sander Czesław PECIO Tadeusz KRAKOWIAK

10:30 dzięk błag w int Anny REJ­MAK z okazji 18 urodzin

12:00 PRO POP­ULO (chorzy)

16:00 + Jan­ina LODOWSKA

18:00 + Hen­ryk POCHROŃ 1 r sm ++ POCHRONIÓW