• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Niedziela pal­mowa 24 3 2024

Niedziela pal­mowa 24 3 2024

 1. Wkraczamy w Wielki Tydzień.
Przeżyjmy ten czas łaski tak jak powin­niśmy go przeżyć po chrześ­ci­jańsku i god­nie. Wielki Czwartek, Piątek i Sob­ota niech będą dla nas dni­ami szczegól­nego przeży­wa­nia Mis­terium Paschal­nego. Wyrazem tego niech będzie nasz liczny udział w Tri­uduum Paschalnym.
 • Wielki Czwartek — Uroczysta msza św. zostanie odpraw­iona o godzinie 17.00 . Jest to dzień pamiątki ustanowienia Sakra­mentu Miłości, Kapłaństwa i Pokuty. W tym dniu dzieci z klas IV obchodzić będą pamiątkę rocznicy I Komu­nii św. Po mszy św. nastąpi prze­niesie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu do ołtarza wys­taw­ienia ( ciemnicy).
 • Wielki Piątek — Dzień męki i śmierci Chrys­tusa. W tym dniu Koś­ciół nie sprawuje Eucharys­tii. W tym dniu jako jedna rodz­ina Parafi­alna gro­madz­imy się na Drodze Krzyżowej, która prze­jdzie uli­cami naszego miasta od koś­cioła na Armat­niej Górze — koś­cioła Św. Karola Boromeusza do koś­cioła parafi­al­nego. Zapraszamy dzieci, młodzież , rodz­iców i starszych, aby wspól­nie wyz­nać naszą wiarę. Drogę krzyżową rozpoczniemy o godzinie 17.00. Po drodze Krzyżowej rozpocznie się litur­gia Wielkiego Piątku. Rozpoczniemy liturgię czy­taniem Męki Pańskiej, ado­racją Krzyża i komu­nią Św.. Następ­nie Najświęt­szy Sakra­ment zostanie prze­nie­siony do Grobu Pańskiego. Nastąpi też ado­racja. 19.3020.00 Chór parafi­alny, 20.0021.00 KZR, od 21.00 do 22.00 Siostry Zakonne Naszej Parafii i od 23. –24.00 ado­racja w ciszy. Ofi­ary zbier­ane przy ado­racji krzyża przez­nac­zone są na utrzy­manie miejsc św. w Ziemi świętej. Serdecznie dzięku­jemy za TORBYCAR­I­TAS” dla bied­nych rodzin z naszej parafii.
 • Wielka Sob­ota — poświęce­nie pokar­mów w naszym koś­ciele rozpoczniemy o godzinie 8.00 co pół godziny i popołud­niu o godzinie 16.00. Poświęce­nie pokar­mów odby­wać się będzie w poszczegól­nych punk­tach: 9.00 Kolo­nia Chruszczów, 9.30 Lud­winów 1 ks. i o 9.00 Sadurki, Czesław­ice Wieś i Czesław­ice Majątek.. Ofi­ary zbier­ane przy poświęce­niu przez­nac­zone są na dal­szą renowację naszego kościoła .
 • Święto Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego rozpoczniemy o godzinie 6.00 rano. Przy­pom­i­namy o zmi­anie czasu na letni. O Obsługę pro­cesji prosimy OSP z Nałęc­zowa i Sadurek, KŻR i KGW
 • W dniu jutrze­jszym mimo , że litur­gia tego nie przewiduje w naszym koś­ciele msze św. spra­wowane będą o 7.00. 9.00, i 17.00 oraz w Sadurkach o 9.00. Jest to w trady­cji Pol­skiej Dzień Zwias­towa­nia NMP. Zapraszamy.
 • Zbiórka Min­is­tran­tów środa o godzinie 17.00
 • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci: 25.03. + Górska Anton­ina 4r„ Zadura Jan­ina 1 r.
 • 26.03. Kamola Genowefa 5r.,

  27.03. + Błaszczyk Zyg­munt 3r.

  28.3. + Kucaba Władysław 5r.

  30.4. + Paster­nak Władysław lr

  31.03. + Dzi­u­biński Józef 3r., Szew­czyk Jan 3r

  INTENCJE MSZALNE

  PONIEDZI­AŁEK 25 Marzec

  7:00 + Anton­ina GÓRSKA 4 r sm Witold GÓRSKI

  7:00 + Antoni BARTKIEWICZ XXX

  9:00 + Jan­ina Tadeusz GÓRSKI

  9:00 + Genowefa KAMOLA 5 r sm Fran­ciszek Stanisław Adela KAMOLA

  17:00 + Grze­gorz ZADURA int od brata Wojciecha

  17:00 + Dar­iusz WÓJCIK

  WTOREK 26 Marzec

  7:00 + Joanna Józef SYG­NOWSCY Tekla Antoni KUBLICCY ++ z rodz

  7:00 + Fran­ciszek TOM­PAL­SKI XXX

  17:00 + Józefa WÓJ­CIAK Edward WÓJ­CIK Zdzisław REJ­MAK ++ z rodz

  17:00 + Stanisława 16r sm Władysław 30 r sm MAZUR

  ŚRODA 27 Marzec

  7:00 + Mar­ian SMOLIŃSKI Bolesław REJ­MAK 22 r sm int od dzieci

  7:00 + Zdzisław GAR­WOLIŃSKI int od prac. Uzdrowiska Nałęczów

  17:00 + Zyg­munt BŁASZCZYK 3 r sm Kaz­imiera BŁASZCZYK 19 r sm

  17:00 + Marta GRZE­GOR­CZYK XXX

  CZWARTEK 28 Marzec

  17:00 rocznica I Komu­nii św.

  17:00 + Stanisław MALIK 54 r sm ++ z rodz

  17:00 + Andrzej MĘDREK 1 r sm Wiesława

  PIĄTEK 29 Marzec

  Droga Krzyżowa

  SOB­OTA 30 Marzec

  19:00 + Adela Stanisław Zbig­niew WNUK

  19:00 + Krzysztof ZIELONKA ++ z rodz

  19:00 + Adrian 5 r sm Damian REJMAK

  NIEDZIELA 31 Marzec

  6:00 Rezurekcja

  9.00 + Adrian 5 r sm Damian REJ­MAK Jan­ina WRONKA ++ WRONKÓW MUSZYŃS­KICH MIROSŁAWÓW

  10:30 + Ewa Andrzej Mar­iusz MICHALSCY Bog­dan BIADUŃ

  12:00 + Mateusz WAL­CZAK Zbig­niew Wanda MADE­JSCY Wacława Bolesław CIEŚLIK

  17:00 + Jerzy SKOWROŃSKI Maria-​Irena SKOWROŃSKA XXX

  19:00 + Genowefa ŻYWICKA 25 r sm