• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Wielki Poniedzi­ałek 1 4 2024

Wielki Poniedzi­ałek 1 4 2024

Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy pomogli w god­nym przeży­ciu Triduum Paschal­nego i Świąt Wielkanocnych.

Dzięku­jemy OSP z Nałęc­zowa i Sadurek za obsługę Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek, wartę przy Gro­bie Pańskim i obsługę pro­cesji rezurek­cyjnej. Dzięku­jemy Związkowi Pił­sud­czyków za przeprowad­zoną wartę przy gro­bie Pana Jezusa. Serdeczne podz­iękowa­nia kieru­jemy do min­is­tran­tów, lek­torów, do chóru parafi­al­nego i do Koś­cioła Domowego za uświet­nie­nie naszych paschal­nych uroczys­tości. Dzięku­jemy KŻR i KGW za piękny udział w pro­cesji. Dzięku­jemy za wszys­tkie dary przynie­sione do kuchni na ple­banię. Dzięku­jemy wszys­tkim za pomoc w deko­racji Ciem­nicy , Grobu Pańskiego i całego koś­cioła na te piękne święta. Bóg zapłać za ofi­ary na kwiaty do Bożego grobu i deko­rację całej świą­tyni. Dzięku­jemy za torby „CAR­I­TAS” tak licznie podarowane dla ubogich rodzin naszej parafii, a Akcji Katolick­iej za poseg­re­gowanie i rozwiezie­nie. Wszys­tkim za wszelką pomoc w tym trud­nym cza­sie przy­go­towań do świąt niech dobry Bóg Wynagrodzi

Przyszła niedziela to niedziela Miłosierdzia Bożego. Jest to jed­nocześnie patronalne święto „ CAR­I­TAS POL­SKA” orga­ni­za­cji niosącej pomoc najbardziej potrze­bu­ją­cym nie tylko w kraju ale i za granicą. W całej Polsce w tym dniu zbier­ane będą ofi­ary na potrzeby tej organizacji.

W tym tygod­niu przy­pada I piątek miesiąca. Spowiedź od godziny 17.30.

Rocznice śmierci przy­pada­jące w rozpoczę­tym tygodniu:

01.02. Jusiak Władysław 5r., Chęć Mieczysław 5r., Hornik Maria lr.

03.04. + Burnac Leszek 5r.

04.04. + Sieńko Irena 2r., Cebera Jad­wiga 3r.

06.04. + Barszcz Stanisława 5r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 1 Kwiecień

7:30 + Stanisław SĘKOWSKI Win­centy Ste­fan Maria STANISŁAWSCY

9.00 + Ewa 7 r sm Hen­ryk 27 r sm TARKA ++ z rodz

10:30 + Jan­ina Stanisław SARAN Ste­fa­nia Jan KOWALSCY

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Władysław KUCABA 5 r sm Mirosław LENAR­TOW­ICZ 4 r sm ++ LENAR­TOW­ICZÓW KUCABÓW

19:00 + Mar­i­anna LIGIĘZA 9 r sm Andrzej LEWANDOWSKI 51 r sm

WTOREK 2 Kwiecień

7:00 + Janusz FLISZKIEWICZ XXX

7:00 + Bar­bara KOM­SKA 4 r sm i o łaskę zdrowia dla Bogusławy KŁAKULAK

18:00 + Zofia Kaz­imierz Natalia Julian JARUGA Katarzyna Jan KAMOLA

18:00 + Mieczysław CHĘĆ 5 r sm

ŚRODA 3 Kwiecień

7:00 + Wiesława KRUK XXX

7:00 + Stanisław KOWAL­SKI XXX

18:00 + Paweł GAGOŚ 7 r sm

18:00 + Maria HORNIK 1 r sm

CZWARTEK 4 Kwiecień

7:00 + Czesława Adam DĄBROWSCY

7:00 + Mieczysław FELIŃCZAK XXX

18:00 + Artur TRĘBIŃSKI int od Krzysztofa z rodz

18:00 + Stanisław TARKA Zofia Hen­ryk ++ TARKÓW GRYTÓW

PIĄTEK 5 Kwiecień

7:00 + Artur TRĘBIŃSKI int od rodz Gluz­manów z Krakowa

18:00 dzięk błag w int Ewy i jej rodz.

18:00 + Jad­wiga Edward DZIA­DUCH int od wnuka Krzysztofa z rodz

SOB­OTA 6 Kwiecień

7:00 + Bożena KURSA XXX

7:00 + Walde­mar PIETRYKOWSKI

18:00 dzięk błag w int Ewy i jej rodz.

18:00 + Janusz STA­NIAK 6 r sm

NIEDZIELA 7 Kwiecień

7:30 + Alfreda Władysław ++ ŚMIECHÓW SZLINGIERTÓW LEŚNIEWS­KICH Bolesław CHĘCIŃSKI

9.00 KŻR

10:30 + Irena Stanisław PIETRZAK

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Edward KOWAL­CZYK 7 r sm

19:00 O Boże błog dla Moniki i Roberta w rocz. ślubu