• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXX niedziela zwykła 29 102023

XXX niedziela zwykła 29 102023

W najbliższą środę przy­pada Uroczys­tość Wszys­t­kich Świętych.

Msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą jak w każdą niedzielę. Msza św. o godzinie 12.00 odpraw­iona zostanie na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym i po tej mszy św. ale­jkami naszego cmen­tarza prze­jdzie pro­cesja, pod­czas której mod­lić się będziemy za naszych zmarłych. ( Msza Św. i pro­cesja odbędzie się o ile nie będzie padał deszcz). Po pro­cesji księża będą poświę­cać nowe pomniki.

We czwartek przy­pada wspom­nie­nie Wszys­t­kich Wiernych zmarłych. Msze św. w koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.00, 10.30 z pro­cesją po cmen­tarzu komu­nal­nym i o godzinie 17.00.

Od 3 listopada — od czwartku przed każdą mszą św. wiec­zorową mod­lić się będziemy różań­cową mod­l­itwą wypominkową. Kartki wypominkowe wyłożone są jeszcze na bocznych ołtarzach i tam też składamy do puszek lub u księży w zakrystii.

Jak w lat­ach ubiegłych, tak również i w tym roku w Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych przy wejś­ci­ach na nasz cmen­tarz parafi­alny jak i komu­nalny stać będą Wolon­tar­iusze kwes­t­u­jący na renowację zabytkowych nagrobków z naszego cmen­tarza. Stara część naszego cmen­tarza robi się coraz piękniejsza, a to dzięki kwestom odby­wa­ją­cym się już od lat na naszym cmen­tarzu i dzięki wielkiemu zaan­gażowa­niu w dzieło ratowa­nia nagrobków Towarzystwa Przy­jaciół Nałęc­zowa. Wszys­tkim ofi­ar­o­daw­com i kwes­t­u­ją­cym już dzisiaj serdecznie dziękujemy.

W ubiegłym tygod­niu za wycinkę drzew na naszym cmen­tarzu wpłynęły dwie ofi­ary łącznej wartości 400 zł Bóg zapłać

Najbliższy piątek to I piątek miesiąca. Spowiedź od godziny 16.30.

Dzisiaj przed naszym koś­ciołem można zakupić znicze nagrobne od naszej młodzieży z Zespołu Szkół nr.2 w Nałęc­zowie. Dochód przez­nac­zony jest na Hos­picjum Matki Teresy z Kalkuty w Puławach.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci. ,

30.10. + Dzrzewicka Danuta 4r

31.10+ Markow­icz Andrzej 2r.

2.11+Kawiak Czesław 5r.

03.11. + Koziej Emilia 3r.

04.11. + Żelaszczyk Luc­jan 5r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 30 Październik

7:00 + Hen­ryka WIJASZKA

7:00 + Anna CELE­JEW­SKA XXX

17:00 + Maria NIEŻY­CHOWSKA ++ WIELOM­S­KICH PURTAKÓW

17:00 + Kaz­imierz KĘPA Krystyna Zbig­niew Wiesława Jan GÓRSKI

WTOREK 31 Październik

7:00 + Edward Zofia ++ BARTYZEL

7:00 + Jan POD­KOW­IŃSKI int od syna Krzysztofa z rodz

17:00 W int Michała z okazji urodzin

17:00 + Zdzisław DROZD-​DROZDOWSKI

ŚRODA 1 Listopad

7:30 + Czesława CZERNIEC 13 r sm Jan CZERNIEC

9.00 + Tadeusz NADZIEJA

10:30 + Tomasz 45 r sm ++ MAZURÓW GAWRONÓW LITWIŃSKICH

12:00 Msza na cmentarzu

16:00 ++ WOŁOSZYŃS­KICH KRĘGLÓW CZERNIECKICH

18:00 + Stanisława CZERNIEC ++ CZERNIECÓW SICHOWS­KICH GAJOWIAKÓW

CZWARTEK 2 Listopad

7:00 + Krystyna PARDYKA int od pra­cown­ików Bib­lioteki w Nałęczowie

7:00 + Tadeusz ZARZYKA 40 r sm

10:30 pro­cesja

17:00 ++ WNUKÓW OŚWIECIŃS­KICH BŁASZCZYKÓW CHĘ­CIÓW CABONIÓW SZCZETNICKICH

17:00 + Jad­wiga LEWANDOWSKA Euge­niusz Artur ++ LEWANDOWSKICH

PIĄTEK 3 Listopad

7:00 + Luc­jan ŻELASZCZYK 1 r sm

7:00 + Jan POD­KOW­IŃSKI int od siostry Ewy z rodz

17:00 za pole­canych w wypominkach

17:00 + Ste­fa­nia OKOŃ Alek­sander NAKONIECZNY Edward KOWALCZYK

SOB­OTA 4 Listopad

7:00 + Euge­niusz TUŹNIK 6 r sm Anna TUŹNIK Halina GABA

7:00 + Jan POD­KOW­IŃSKI int od siostry Zofii z mężem

7:00 + Stanisław ŚCIBIOR XXX

17:00 +Andrzej KRAW­CZYK 2 r sm Hen­ryka MACIĄŻEK ++ MACIĄŻKÓW ZIĘBÓW KRAW­CZYKÓW SYGNOWSKICH

17:00 + Czesław KRUK 15 r sm Teresa KRUK ++ z rodz

NIEDZIELA 5 Listopad

7:30 + Ste­fan Maria Jan KĘDRA Jan­ina MAZUR

9.00 + KŻR

10:30 + Ewa Andrzej Mar­iusz MICHALSCY Bog­dan BIADUŃ

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Kacper GAJDA

18:00 + Stanisława PAZUR 19 r sm Władysław PAZUR Mał­gorzata Jan MIROSŁAW