• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXXI niedziela zwykła 5 11 2023

XXXI niedziela zwykła 5 11 2023

Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim szkołom, insty­tucjom i osobom pry­wat­nym za posprzą­tanie cmen­tarza na Uroczys­tość Wszys­t­kich Świętych.

Przy­pom­i­namy, że każdego dnia listopada pół godziny przed mszą św. wiec­zorową mod­limy się mod­l­itwą wypominkową za naszych blis­kich zmarłych. W każdy piątek listopada jest też odpraw­iana msza św. w intencji pole­conych w wypominkach. Kartki wypominkowe są jeszcze wyłożone na bocznych ołtarzach i można je składać u księży w zakrystii.

W imie­niu Towarzystwa Przy­jaciół Nałęc­zowa, Urzędu Miasta i włas­nym składamy serdecznie podz­iękowa­nia wszys­tkim, którzy złożyli ofi­ary do puszek pod­czas tegorocznej kwesty w dniu Wszys­t­kich Świę­tych , a przez­nac­zone na renowację kole­jnego pom­nika na naszym cmen­tarzu. Pełna kwota z kwesty wynosi 16 657 90 gr i 10 euro. Bóg zapłać.

W najbliższą sobotę 11 listopada przy­pada kole­jna rocznica odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości — Święto Nar­o­dowe. Uroczystą mszę św. w intencji Ojczyzny odpraw­imy o godzinie 10.30. W cza­sie tej mszy św. trady­cyjnie po homilii odczy­tany zostanie apel poległych i pomor­dowanych. Bezpośred­nio po mszy św. wysłuchamy wiązanki melodii patri­o­ty­cznych w wyko­na­niu naszej orkiestry z NOK. Następ­nie wyjdziemy pod ścianę pamięci gdzie złożymy kwiaty, zapal­imy znicze i odmówimy mod­l­itwę Anioł Pański. Zapraszamy władze naszego miasta , poczty sztan­darowe szkół i innych orga­ni­za­cji Nie zapom­ni­jmy wywiesić w tym dniu flag nar­o­dowych przy naszych posesjach.

Za tydzień po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z dziećmi klas III i ich rodzicami.

W ubiegłym tygod­niu na potrzeby parafii wpłynęły dwie indy­wid­u­alne ofi­ary w wysokości 400 zł. Bóg zapłać

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

06.11. + Muciek Adela 5r, Zgier­ska Hen­ryka 4r., Gar­czyński Krzysztof 4r.,

Skrusze­niec Jan 2r., Kraw­czyk Andrzej 2r

07.11. + Mącik Andrzej 3r., Gajda Kacper 2r.

08.11. + Borowiecka Elż­bi­eta 3r., Uścimiak Krystyna 3r.

09.11. + Turek Urszula 3r., Dąbek Maria 2r.

10.11. + Wal­czak Stanisława 2r., Rej­mak Władysława 2r.

11.11+ Gąsiorowski Hen­ryk 3r.

12.11. + Rybiec Danuta 3r

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 6 Październik

7:00 + za dusz w czyśćcu cierpiące

7:00 w int Amelii z prośbą o uzdrowie­nie i potrzebne łaski i w int Janiny o zdrowie i siły

17:00 + Jan-​Wojciech SKRUSZE­NIEC 2 r sm Euge­niusz CIENKUSZ 4 r sm

17:00 + Józefa POCHODYŁA

WTOREK 7 Październik

7:00 + Jan POD­KOW­IŃSKI int od chrześ­ni­aka Michała

17:00 + Andrzej MACIĄG 3 r sm

17:00 + Stanisław WNUK 30 r sm ++ WNUKÓW BŁASZCZYKÓW

ŚRODA 8 Listopad

7:00 + Jan POD­KOW­IŃSKI int od mieszk. os. Sienkiewicza

17:00 + Adela MUCIEK 5 r sm Józef MUCIEK

17:00 + Czesław KAW­IAK 5 r sm

CZWARTEK 9 Listopad

7:00 + Łukasz ŚLIWIŃSKI

17:00 + Maria DĄBEK 12 r sm

17:00 dzięk błag w int Zosi w 3 r urodzin

PIĄTEK 10 Listopad

7:00 + Jan POD­KOW­IŃSKI int od mieszk. os. Sienkiewicza

7:00 + Stanisława CZERKO

17:00 za zmarłych pole­canych w tegorocznych wypominkach

17:00 + Ana­tol 41 r sm Kaz­imiera TATOMIR

SOB­OTA 11 Listopad

7:00 Imieni­nowa w int Pana Marcina organisty

10:30 w int Ojczyzny

17:00 + Józef WRÓ­BEL Zofia Fran­ciszek ++ WRÓBEL

17:00 + Adolf­Mar­i­anna ZEBO­BIUSZ LEWANDOWSY Halina Grze­gorz Janusz ŁOJKUĆ

NIEDZIELA 12 Listopad

7:30 + Kaz­imiera CHOŁO­JCZYK 27 r sm Maria CHOŁO­JCZYK 5 r sm Jolanta Czesław WOCH Michał Jan­ina Stanisław ++ CHOŁO­JCZYKÓW WÓJ­CIKÓW WOCHÓW CZUBAKÓW

9.00 + Hen­ryk GŁOS 19 r sm

10:30 dzięk błag w int Joanny JARUGI w 60 r urodzin

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Hen­ryk GĄSIOROWSKI 3 r sm

18:00 + Jan­ina Sew­eryn SEROKA Tomasz GĘBAL