Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 42
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Parafia»Dusz­pasterstwo w Sanatoriach

Dusz­pasterstwo w Sanatoriach

Sty­czeń 1982 roku — to początek pięknego dzieła na tere­nie parafii — dusz­pasterstwa
w sana­to­ri­ach Nałęc­zowa wśród ludzi chorych, korzys­ta­ją­cych z walorów tute­jszego kli­matu. Ksiądz Bp Bolesław Pylak poświę­cił wtedy kaplicę w Sana­to­rium Rol­niczym.
Pier­wszym kapelanem został ówczesny pro­boszcz, ksiądz kanonik Alek­sander Plewik.
W roku 1993r. nom­i­nację od ks. Biskupa do prowadzenia duchowej posługi we wszys­t­kich sana­to­ri­ach otrzy­mał ks. Stanisław Stępień. Od 2000 roku skierowany został do tego dusz­pasterstwa także ks. Leszek Berezecki. Obec­ność księży kapelanów wśród chorych jest niezwykle cenna i konieczna. Dzięki temu kuracjusze mają możli­wość korzys­ta­nia z daru sakra­men­tów świę­tych. Ksiądz Stanisław często odwiedza z Najświęt­szym Sakra­mentem chorych leżą­cych, niosąc im wraz z Jezusem ‚pociechę i nadzieję, a nade wszys­tko miłość. Odbywa częste roz­mowy dusz­paster­skie i jest świad­kiem licznych łask. Cier­pi­e­nie bowiem tworzy kli­mat oso­bis­tego przeży­cia, niejed­nokrot­nie bardzo głębok­iego, stąd dla wielu ludzi jest to czas i sposob­ność do głębok­iego nawróce­nia. Księża są dobrym narzędziem Bożej Opa­trzności oraz świad­kami niezwykłych przemian. Kuracjusze mają możli­wość uczest­niczenia także w okre­sowych rekolekc­jach. Tu słabość ludzka spo­tyka się z Bożą mocą i miłosierdziem. Obec­nie wszys­tkie sana­to­ria pozostają otwarte na służbę księży.
Więcej w tej kat­e­gorii: « Rada Dusz­paster­ska