• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • XXXIII Niedziela Zwykła — 13.11.2016

    Katolickie Sto­warzysze­nie „Civ­i­tas Chris­tiana”, Ośrodek Badań Wschod­nioeu­rope­js­kich, Insty­tut Pamięci Nar­o­dowej Odd­ział w Lublinie, Zespół Szkół im. Zyg­munta Chmielewskiego w Nałęc­zowie zapraszają na wys­tawę NIEDOKOŃC­ZONE MSZE WOŁYŃSKIE Mar­ty­rologium duchowieństwa wołyńskiego. Otwar­cie wys­tawy 14 listopada 2016 r. o godz. 12:00 w Galerii Domu Parafi­al­nego w Nałęc­zowie. Więcej
  • 1

Aktu­al­ności

  • 1