• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • XV Niedziela Zwykła — 16.07.2017

    Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy przy­czynili się do god­nego przeży­cia Misji Ewan­ge­liza­cyjnych w naszej parafii. Dzięku­jemy za udział w tych rekolekc­jach Więcej
  • 1

Aktu­al­ności

  • 1