• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02

Spotka­nia Min­is­tran­tów w naszej parafii odby­wają się w każdą sobotę o godzinie 11:30. Spotka­nia te mają na celu zarówno posz­erze­nie wiedzy religi­jnej, jak i też wiedzy o Liturgii i sposo­bie przy­go­towa­nia się do niej. Obok min­is­tran­tów dzi­ała także koło lek­torów, którzy swoją postawą dają przykład dla młod­szych kolegów. Swoją służbę pełnią także jako ani­ma­torzy. Dzięki temu mogą swoją wiedzę i umiejęt­ności przekazać innym.

Piel­grzymka Litur­gicznej Służby Ołtarza z naszej parafii do Wąwol­nicy 2023

Spotka­nia Min­is­tran­tów w naszej parafii odby­wają się w każdy piątek o godz. 16:00.

Posługa pode­j­mowana w cza­sie Mszy Świętej ma for­mować dobrych chrześ­ci­jan — świad­ków Jezusa. Wymaga nie tylko poprawnego wykony­wa­nia pewnych czyn­ności, lecz także określonej postawy w życiu.

Dlat­ego wszyscy wyraża­jący prag­nie­nie pod­ję­cia takiej służby pode­j­mują obok ćwiczeń funkcji litur­gicznych sze­roką for­ma­cję obe­j­mu­jącą różne zagad­nienia. For­ma­cja ta jest prowad­zona na szczeblu parafii. W okre­sie szkoły śred­niej min­is­trant zostaje lek­torem, a następ­nie ani­ma­torem służby litur­gicznej. Może on wów­czas prowadzić grupy min­is­tranckie w swo­jej parafii oraz pomóc w przy­go­towa­niu cel­e­bracji liturgicznych.

His­to­ria


Już od początku chrześ­ci­jaństwa Biskup spra­wował Eucharys­tię wraz z asystą litur­giczną. Na początku byli to diakoni i lek­torzy, w śred­niowieczu klerycy, a od Soboru Try­denck­iego min­is­tranci. W ofic­jal­nych doku­men­tach Koś­cioła wzmi­ankę na ten temat zna­j­du­jemy dopiero w „Medi­a­tor Dei” Piusa XII z 1947 r. Prawdziwy rozwój Służby Litur­gicznej nastąpił po Soborze Watykańskim II. Sobór ten przy­wró­cił posługę lek­tora oraz zwró­cił baczną uwagę na for­ma­cję tych, którzy sprawują przy ołtarzu różno­rakie funkcje liturgiczne.

Cele


Dusz­pasterstwo Służby Litur­gicznej koor­dynuje pracę for­ma­cyjną min­is­tran­tów i lek­torów w parafii. Nie chodzi tylko o tech­niczną stronę wykony­wanej czyn­ności, lecz o jej rozu­mie­nie i należyte przeżywanie.

Aktu­al­ności


Spotka­nia Min­is­tran­tów w naszej parafii odby­wają się w każdą sobotę o godzinie 11:30. Spotka­nia te mają na celu zarówno posz­erze­nie wiedzy religi­jnej, jak i też wiedzy o Liturgii i sposo­bie przy­go­towa­nia się do niej. Obok min­is­tran­tów dzi­ała także koło lek­torów, którzy swoją postawą dają przykład dla młod­szych kolegów. Swoją służbę pełnią także jako ani­ma­torzy. Dzięki temu mogą swoją wiedzę i umiejęt­ności przekazać innym.

Strona 1 z 2