Błąd
 • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 42
 • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Parafia»Kaplice

Kaplice na tere­nie Parafii

 • Koś­ciół Rek­toralny p.w. Św. Karola Boromeusza
  ul.Armatnia Góra 18
 • Kaplica p.w. MB Częs­to­chowskiej
  w Domu Rekolek­cyjnym ul.Prusa 29
 • Kaplica p.w. MB Siewnej
  w Sana­to­rium dla Rol­ników ul.Górskiego 7
 • Kaplica p.w. Pod­wyższenia Krzyża Św.
  w Sadurkach

Koś­ciół Rek­toralny pw. św. Karola Boremeusza

Inic­jatywa wzniesienia kapl­icy wpłynęła od p. Lud­wiki Benni, której mąż Karol był cenionym warsza­wskim lekarzem. Państwo Benni właś­ci­ciele pos­esji i willi „Podgórze” w Nałęc­zowie, będąc bezdziet­nymi oszczęd­ności swoje przekazy­wali na cele religi­jne. Po śmierci męża Lud­wika Benni zwró­ciła się pis­mem z dnia 20 lutego 1917r. do Kurii Lubel­skiej z propozy­cją wybu­dowa­nia włas­nym kosztem i na włas­nej pos­esji kapl­icy w stylu zakopi­ańskim, przy Zakładzie Leczniczym w Nałęczowie.

Kapliczka na Jabłuszku

W 1902 r. wró­cił z zesła­nia z ciężkiej katorgi uczest­nik pow­sta­nia sty­czniowego Mateusz Korwin-​Wójcicki. Za szczęśliwy powrót do ojczyzny z Syberii, gdzie przez 15 lat ciężko pra­cował w kamienioło­mach, w dowód Wdz­ięczności Matce Bożej postawił tą kapliczkę.