Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 42
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02

Caritas

Parafi­alny zespół Car­i­tas liczy 5 osób zaan­gażowanych na rzecz potrze­bu­ją­cych w parafii.

Koła Żywego Różańca

Członkowie spo­tykają się jeden raz w miesiącu na mszy św. i wymi­anie tajem­nic.

Legion Maryi

I prezy­dium (p.w. „Matki Bożej Łaskawej”) pow­stało 17.10.1993 roku. W jego skład wchodzi 10 członkiń stałych spo­tyka­ją­cych się raz w tygodniu

Akcja Katolicka

Początki odd­zi­ału w naszej parafii się­gają 1995 roku. Wspólną dzi­ałal­ność rozpoczęło wtedy osiem osób. Obec­nie z odd­zi­ałem związanych jest w różnym stop­niu trzy­naś­cie osób.

KSM

Odd­ział Katolick­iego Sto­warzyszenia Młodzieży „FOR­TI­TUDO” zrzesza młodzież z parafii pw. Św. Jana Chrz­ci­ciela w Nałęc­zowie. W spotka­ni­ach uczest­niczą młodzi ludzie, którzy chcę pogłębiać swoją więź z Jezusem Chrys­tusem, przez mod­l­itwę, czuwa­nia i Eucharystię.