Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 42
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Parafia

Infor­ma­cje Ogólne

PARAFIA RZYM­SKOKA­TOLICKA
pod wezwaniem św. Jana Chrz­ci­ciela

ul. Bochot­nica 3
24140 Nałęczów
tel/​fax 081÷5014011

His­to­ria Koś­cioła i Parafii w Nałęczowie

Ustal­e­nie dokład­nej daty pow­sta­nia parafii nie jest możliwe. W wykazach świę­topi­etrza wys­tępuje tylko raz w 1350. Wtedy to pro­boszcz parafii św. Mikołaja w Lublinie, opłacił świę­topi­etrze również od parafii Bochotnicy.

Koś­ciół Parafialny

Pier­wotny koś­ciół, wspom­i­nany przez Jana Dłu­gosza, w Liber ben­efi­cio­rum dioe­ce­sis Cra­covien­sis, był drew­ni­any. Następny, również drew­ni­any, wys­tawił w 1593r Stanisław Sam­borzecki. Obecna świą­ty­nia p.w. św. Jana Chrz­ci­ciela została wybu­dowana w lat­ach 17301772 z fun­dacji Felic­jana z Tar­gowisk Gałęzowskiego.

Cmen­tarz Parafialny

Założe­nie cmen­tarza wiąże się z pow­staniem parafii w Bochot­nicy, o której pier­wsza wzmi­anka pochodzi z 1350 r. Przy koś­ciele musiał być cmen­tarz dla grze­ba­nia zmarłych.

Rada Duszpasterska

Parafi­alna Rada Dusz­paster­ska jest radą IV kadencji. Dzi­ała na pod­stawie statutu. Została wyło­niona w wyb­o­rach powszech­nych 21.10.2007 roku w opar­ciu o reg­u­lamin. 11 listopada 2007 r. nowo wybrani członkowie złożyli uroczyste ślubowanie, które zapoc­zątkowało obecną kadencję rady.

Dusz­pasterstwo w Sanatoriach

Sty­czeń 1982 roku — to początek pięknego dzieła na tere­nie parafii — dusz­pasterstwa
w sana­to­ri­ach Nałęc­zowa wśród ludzi chorych, korzys­ta­ją­cych z walorów tute­jszego kli­matu. Ksiądz Bp Bolesław Pylak poświę­cił wtedy kaplicę w Sana­to­rium Rol­niczym.
Pier­wszym kapelanem został ówczesny pro­boszcz, ksiądz kanonik Alek­sander Plewik.