Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 42
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Parafia»Zakony

Urszu­lanki Unii Rzymskiej

Misja wychowaw­cza ma różnorodne formy. Siostry łączą kon­tem­plację i apos­tolstwo. Charak­terysty­cznym rysem jest życie we wspól­no­tach. Życie apos­tol­skie jest skierowane na ewan­ge­liza­cję i wychowanie wg Ewan­gelii.

Salwatorianie

Towarzystwo Boskiego Zbaw­iciela (Soci­etas Divini Sal­va­toris – salwatorianie)zostało założone w dniu 8 grud­nia 1881 roku w Rzymie przez Sługę Bożego Księdza Fran­ciszka Marię od Krzyża Jor­dana.

Zgro­madze­nie Sióstr Sług Jezusa

Zgro­madze­nie żyje wg reguły fran­ciszkańskiej, ukry­tym życiem zakon­nym, ze szczególną uwagą na ducha służby.

Zgro­madze­nie Sióstr Służek NMP Niepokalanej

Zależnie od możli­wości i potrzeb Koś­cioła, Zgro­madze­nie pode­j­muje różne prace. Prowadzi własne szkoły, przed­szkola, domy dziecka i kursy zawodowe.