• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»Spotkanie Jasełkowe

Spotkanie Jasełkowe

W sobotę 6 sty­cz­nia 2018 odbyło się dwudzi­este trze­cie spotkanie jasełkowe.

W cza­sie Mszy św. dzieci i rodz­ice obe­jrzeli przed­staw­ie­nie jasełkowe w wyko­na­niu dzieci z klasy 3B ze Szkoły Pod­sta­wowej w Nałęc­zowie przy­go­towanych przez panie Martę Wój­cik oraz Jad­wigę Wajrak. W domu parafi­al­nym dzieci wzięły udział w zabawach, poczęs­tunku i konkur­sach z nagro­dami. Parafi­alny Odd­ział Akcji Katolick­iej dziękuje Bankowi Spółdziel­czemu w Nałęc­zowie, Nałęc­zowskiej Spółce Hand­lowej, Paw­tran­sowi, Piekarni Michała i Krzysztofa Zubrzy­c­kich, Cisowiance oraz Państwu Woź­ni­akom za finan­sowe i rzec­zowe wspar­cie spotkania.

fot. R Pochroń

SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE SPOTKANIE

Więcej w tej kat­e­gorii: « Jasełka Wielki Czwartek »