• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»DEKRET O UDZIE­LE­NIU DYS­PENSY OD OBOW­IĄZKU UCZEST­NICZENIA WE MSZY ŚWIĘTEJ

DEKRET O UDZIE­LE­NIU DYS­PENSY OD OBOW­IĄZKU UCZEST­NICZENIA WE MSZY ŚWIĘTEJ

Uczest­nictwo w niedziel­nej Eucharys­tii jest świadectwem przy­należności do Chrys­tusa i Koś­cioła oraz obow­iązkiem każdego kato­lika. Są jed­nak sytu­acje, dla których nieobec­ność na Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane jest usprawiedliwiona.

Mając na uwadze zagroże­nie epi­demi­o­log­iczne koron­awirusem i uwzględ­ni­a­jąc Zarządze­nie Rady Stałej Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski z dnia 12 marca 2020 r., zgod­nie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanon­icznego, udzielam dys­pensy od obow­iązku uczest­nictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie następu­ją­cym wiernym:

1. osobom w podeszłym wieku,
2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, pod­wyżs­zona tem­per­atura, itp.),
3. dzieciom i młodzieży szkol­nej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośred­nią opiekę,
4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Sko­rzys­tanie z dys­pensy oznacza, że nieobec­ność na Mszy Świętej we wskazanym cza­sie nie jest grzechem. Jed­nocześnie zachę­cam, aby osoby korzys­ta­jące z dys­pensy trwały na oso­bis­tej i rodzin­nej mod­l­itwie oraz duchowo łączyły się ze wspól­notą Koś­cioła poprzez trans­misje Mszy Świętej w radiu, telewizji lub internecie.

Wzy­wa­jąc opieki Najświęt­szej Maryi Panny i wstaw­i­en­nictwa świę­tych Patronów Archi­diecezji: Stanisława i Jana Kan­tego, udzielam wiernym paster­skiego błogosławieństwa.

+ Stanisław Budzik
Arcy­biskup Met­ro­polita Lubelski