• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XIII Niedziela Zwykła — 02.07.2017

XIII Niedziela Zwykła — 02.07.2017

Od kilku lat w naszej Archi­diecezji we wszys­t­kich parafi­ach trwają Misje Ewan­ge­liza­cyjne, których myślą prze­wod­nią są słowa „Przyjdź do źródła”. W czwartek rozpoczną się w naszej parafii.

 • Od kilku lat w naszej Archi­diecezji we wszys­t­kich parafi­ach trwają Misje Ewan­ge­liza­cyjne, których myślą prze­wod­nią są słowa „Przyjdź do źródła”. Od trzech tygodni takie misje odby­wają się w naszym dekana­cie. W tym tygod­niu te misje rozpoczął się w naszej parafii. Misję prowadzi ekipa ewan­ge­liza­cyjna składa­jąca się w więk­szości z osób świec­kich, które przy­jeżdżają do naszej parafii spec­jal­nie po to, aby podzielić się z nami swoim świadectwem wiary i przez to przekonać, że Jezus żyje i dzi­ała w życiu człowieka! Nie zmar­nu­jmy tej szansy spotka­nia z Tym, który chce dać nam nowe życie.
 • Pro­gram tych rekolekcji jest bardzo prosty: czwartek, piątek i sob­ota Msze św. Ewan­ge­liza­cyjne odbędą się o godzinie 9.00 i 18.00.Po każdej mszy św. odbędą się krótkie spotka­nia z Ewan­ge­liza­torami, którzy złożą swoje świadectwa wiary. W piątek-​a jest to I piątek miesiąca po każdej mszy św. będzie można sko­rzys­tać z Sakra­mentu Pokuty. Przy­jadą księża z innych parafii aby nam służyć w tym sakra­men­cie. Całe rekolekcje– misje przy­go­towują też nas na przyję­cie relik­wii Krzyża Świętego wbu­dowanego w kopię Krzyża Try­bunal­skiego z Kat­edry Lubel­skiej. Sob­ota to będzie dzień szczególny po mszy św. około godziny 19.00 przy­witamy w naszym koś­ciele Krzyż Try­bunal­ski z relik­wiami drzewa Krzyża świętego. Niedziela to ostatni dzień rekolekcji– misji. Msze św. jak w każdą niedzielę. Taca z tego dnia przez­nac­zona będzie na potrzeby Ewan­ge­liza­torów. Niedziela to koniec Misji ale nie koniec pobytu w naszej parafii Krzyża.
 • Krzyż Try­bunal­ski pozostanie u nas cały tydzień. Będzie dostępny do mod­l­itwy przy nim każdemu kto tylko będzie chciał. Pro­gram ado­racji Krzyża podamy w przyszłą niedzielę.
 • Pożeg­nanie Krzyża odbędzie się 15 lipca w sobotę o godzinie 18.00 z udzi­ałem Księdza Biskupa.
 • Dzisiaj przy wyjś­ciu z koś­cioła roz­dawane są ulotki doty­czące planowanych misji. Weźmy nie tylko jedną ale i kilka aby zanieść do tych którzy do koś­cioła nie chodzą. Nie musimy do nich zachodzić wystar­czy że wrzucimy do ich skrzynek pocz­towych lub włożymy w drzwi. To będzie nasza realna pomoc w przy­bliże­niu ludzi do Boga.
 • W związku z mis­jami są wolne intencje we czwartek, piątek i sobotę o godzinie 9.00.
 • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

05.07. + Zielonka Leszek 4r

06.07. + Adam­czyk Mar­i­anna 4r, +Butryn Władysława 3r

08.07. + Kukowski Mieczysłąw4r

09.07. + Kucaba Euge­niusz 5r, +Madej Mar­i­anna 1r

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 3 LIPCA

7:00 — † Wiesław Chęć

7:00 — † Stanisław Pardyka (XXX DZpŚ)

18:00– † Bogusław Kuropatwa (26 )

WTOREK 4 LIPCA

7:00 Helena Woj­ciech Gustaw Ste­fa­nia Weronika Lud­wik ††Szym­czyków Katarzyna Wawrzyniec Fran­ciszek ††Rej­maków

7:00 — † Irena War­gocka – Grzywacz (XXX DZpŚ)

18:00

ŚRODA 5 LIPCA

7:00 — † Stanisława Mrozek (8 )

7:00 — † Jan Koziej (XXX DZpŚ)

18:00 Kaz­imiera Barszcz Dion­izy Barszcz (1 ) ††Dep­tów ††Barszczów

CZWARTEK 6 LIPCA

7:00 — † Wiesław Chęć

9:00

18:00– † Andrzej Kobus (15 ) Julianna Kobus (2 ) ††Kobusów

PIĄTEK 7 LIPCA

7:00 — †† Dusze w Czyśćcu cierpiące

9:00

18:00Dziękczynno – bła­galna w 10 rocznicę ślubu

SOB­OTA 8 LIPCA

7:00 — † Euge­niusz Kucaba ()

9:00

18:00– † Bro­nisława Bro­nisław Stanisław Mar­i­anna ††Pietrza­ków ††Dep­tów

NIEDZIELA 9 LIPCA

7:30 Helena Rokicka (2 ) Antoni Rokicki Stanisław Tarka

9:00 Kaz­imierz Gosik (3 )

10:30 — † Piotr Sem­pliński (6 )

12:00PRO POP­ULO

17:00 — † Emilia Grze­gor­czyk (19 ) Alek­sander Antoni

19:00– † Fran­ciszka Pochroń (12 ) ††Pochroniów