• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XIV Niedziela Zwykła — 09.07.2017

XIV Niedziela Zwykła — 09.07.2017

Czas Łaski, czas Misji Ewan­ge­liza­cyjnych w naszej parafii dob­iega końca. Wielkie dziękczynie­nie kieru­jemy do Boga za te święte dni powrotu na ścieżki życia Ewangelią.

  • Czas Łaski, czas Misji Ewan­ge­liza­cyjnych w naszej parafii dob­iega końca. Wielkie dziękczynie­nie kieru­jemy do Boga za te święte dni powrotu na ścieżki życia Ewan­gelią. Serdecznie dzięku­jemy ekipie Ewan­ge­liza­cyjnej na czele z Ks. Michałem za to zasiewa­nia Bożego Ziarna w nasze serca. A na owoce tego ziarna będziemy oczeki­wać z niecier­pli­woś­cią. Czy wyko­rzys­tałem ten czas czy też zmarnowałem? Niech każdy odpowie w sercu swoim. Kończą się misje ale nie kończy się dla naszej parafii czas łaski. Od wczo­raj w naszej świą­tyni mamy Krzyż Try­bunal­ski z relik­wiami Drzewa Krzyża świętego. Krzyż ten pozostanie w naszym koś­ciele do najbliższej soboty do 15 lipca. Każdy będzie mógł tu przyjść i wsłuchać się w głos naszego Zbaw­iciela Jezusa Chrys­tusa. Od poniedzi­ałku, czyli od jutra od godziny 15.00 do 18.00 przy wys­taw­ionym Najświęt­szym Sakra­men­cie i świę­tym Krzyżu każdy będzie mógł u stóp Chrys­tusa ofi­arować całe swoje życie, życie rodziny, życie dzieci, życie swoje. Każdego dnia o 15.00 nasze mod­l­itwy rozpoczy­nać będziemy Koronką do Bożego Miłosierdzia i litanią do Krzyża Świętego. W poniedzi­ałek mod­l­it­wom prze­wod­niczyć będą Siostry z „Promienia”, we wtorek Siostry Sługi Jezusa, we środę Siostry Urszu­lanki, we czwartek KSM z naszej Parafii, w piątek Kapłani i w sobotę Akcja Katolicka.
  • W sobotę 15 lipca o godzinie 18.00 zgro­madz­imy się wszyscy w tej świą­tyni pod prze­wod­nictwem Ks. Biskupa Mieczysława Cisło aby podz­iękować Bogu za ten święty czas i przekazać Relik­wie Krzyża św. parafii Gar­bów. Na tą chwilę zapraszamy dzieci i młodzież, zapraszamy całe rodziny, ludzi starszych i cier­pią­cych, zapraszamy ludzi poszuku­ją­cych Boga.
  • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

10.07. + Lewandowski Euge­niusz 4r.

12.07. + Gębal Tomasz 3r.

13.07. + Wło­dar­czyk Kaz­imierz 5r.

14.07. + Liwak Władysław 5r., +Gosik Kaz­imierz 3r., +Czerniec Woj­ciech 1r., +Chadyma Juliusz 1r.

15.07. +Woroniecka Bożena 2r.

16.07. +Jusiak Krystyna 1r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 10 LIPCA

7:00 — † Józefa Rogowska (19 ) Teresa Bro­nisław Ciozda (39 ) ††Rogows­kich ††Ciozdów

18:00Dziękczynno – bła­galna w 30 rocznicę ślubu Doroty i Andrzeja i Jan Wlazło (25 )

WTOREK 11 LIPCA

7:00 Wiesław Chęć

18:00– † Natalia Alek­sander Miąc Jan Piotr ††Kwiatkows­kich

ŚRODA 12 LIPCA

7:00 — † Woj­ciech Czerniec (1 )

18:00 Tomasz Gębal ()

CZWARTEK 13 LIPCA

7:00 — † Tadeusz Zielonka

18:00– † Władysław Liwak (5 )

PIĄTEK 14 LIPCA

7:00 — † Regina Jan Gamla Julia Bro­nisław Pochroń Łucja Stanisław Zduńczyk

18:00 Czesław Grze­lak ()

SOB­OTA 15 LIPCA

7:00 — † Anna Hen­ryk Wysoccy

18:00– † Edward Fran­ciszka ††Mazurów ††Gawronów ††Litwińs­kich

NIEDZIELA 16 LIPCA

7:30O bło­gosław­ieństwo Boże dla Anny i Sła­womira w 10 rocznicę ślubu

9:00Dziękczynno — bła­galna w 18 rocznicę urodzin Michała Mućka

10:30Dziękczynno — bła­galna w 50 rocznicę ślubu Alicjii I Henryka

12:00PRO POP­ULO

17:00 — † Władysław Liwak (5 ) ††Liwaków ††Bosiów

19:00– † Genowefa Mirosław (10 ) Stanisław Jan­ina Węgorowscy