• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XV Niedziela Zwykła — 16.07.2017

XV Niedziela Zwykła — 16.07.2017

Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy przy­czynili się do god­nego przeży­cia Misji Ewan­ge­liza­cyjnych w naszej parafii. Dzięku­jemy za udział w tych rekolekcjach

  • Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy przy­czynili się do god­nego przeży­cia Misji Ewan­ge­liza­cyjnych w naszej parafii. Dzięku­jemy za udział w tych rekolekc­jach, za liczny udział w cało­ty­god­niowych mod­litewnych czuwa­ni­ach przed Najświęt­szym Sakra­mentem i Drzewie Krzyża Świętego.
  • Dzięku­jemy za przyję­cie na noc­leg grupy ewan­ge­liza­cyjnej, Strażakom za asystę przy przyj­mowa­niu i pożeg­na­niu Krzyża. Dzięku­jemy tym Wszys­tkim, którzy w dniu wczo­ra­jszym wzięli udział w uroczystym pożeg­na­niu Krzyża.
  • Jak już infor­mowal­iśmy prace przy kolum­bar­ium na naszym cmen­tarzu dobiegły końca. Na spotka­niu Rady Parafi­al­nej ustalil­iśmy cenę za jedną komorę w kolum­bar­ium i wynosi ona 3500 zł. Infor­mu­jemy iż jest to cena trzy razy niższa jak na cmen­tarzach lubel­s­kich. Od wtorku w kance­larii parafi­al­nej można będzie już rez­er­wować i wykupować miejsca w kolumbarium.
  • Od początku sierp­nia rozpoczną się prace przy remon­cie insta­lacji grzew­czej w naszym poś­ciele parafi­al­nym. Nagrzewnice już zostały zakupione.
  • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

20.07. + Kalinka Róża 5r.

23.07. + Olszta Lech 5r., +Soł­daj Andrzej 2r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 17 LIPCA

7:00 — † Edward Susz

18:00– † Józef Spasówka (38 ) †† z rodziny

WTOREK 18 LIPCA

7:00 Andrzej Sołdej (2 )

18:00– † Mar­i­anna Błaszczyk (6 )

ŚRODA 19 LIPCA

7:00 — † Krystyna Zielonka (8 ) Hen­ryk Zielonka (12 ) †† z rodziny

18:00 Jad­wiga Bed­nar­czyk ††Bed­nar­czyków

CZWARTEK 20 LIPCA

7:00 — † Czesława Czesław (imienin)

18:00– † Teresa Borkowska (23 ) Teofil Borkowski ††Rogows­kich ††Stęp­niów

PIĄTEK 21 LIPCA

7:00 — † Władysława Bolesław Litwińscy

18:00 Wiesław Sty­puła (9 ) Jan­ina () Stanisław Bro­nisław ††Sty­pułów Ste­fan Wójcik

SOB­OTA 22 LIPCA

7:00 — † Anna Czesław Bajda (imienin)

18:00Dziękczynno – bła­galna w 20 rocznicę ślubu Anity i Artura

NIEDZIELA 23 LIPCA

7:30 Mar­i­anna Kamola Michał ††Wal­cza­ków ††Kamolów

9:00 Prze­mysław Wrzos (21 ) Tadeusz Dąbrowski (29 )

10:30 Genowefa Bidz­ińska ††z rodziny

12:00PRO POP­ULOza mieszkańców ul. Wier­cieńskiego z racji pośw krzyża

17:00 — † Szczepan Abramow­icz (15 ) i jego †† rodziców

19:00O bło­gosław­ieństwo Boże dla Krystyny i Wacława w 40 rocznicę ślubu