• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXIV Niedziela Zwykła — 17 09 2017

XXIV Niedziela Zwykła — 17 09 2017

W niedzielę 24 wrześ­nia w naszej Wspól­no­cie parafi­al­nej przeży­wać będziemy odpust ku czci św. Tekli — dziewicy i męczen­nicy, drugiej po św. Janie Chrz­ci­cielu patronki naszej świą­tyni. W tym dniu parafia nasza będzie wiz­y­towana przez Ks. Biskupa Mieczysława Cisło.

  • Za tydzień w niedzielę 24 wrześ­nia w naszej Wspól­no­cie parafi­al­nej przeży­wać będziemy odpust ku czci św. Tekli — dziewicy i męczen­nicy, drugiej po św. Janie Chrz­ci­cielu patronki naszej świą­tyni. W tym dniu parafia nasza będzie wiz­y­towana przez Ks. Biskupa Mieczysława Cisło. Pow­i­tanie Ks. Biskupa odbędzie się na mszy św. o godzinie 7.30. Po pow­i­ta­niu pro­boszcz złoży spra­woz­danie dzi­ałal­ności duchowej i mate­ri­al­nej parafii z ostat­nich pię­ciu lat. Na mszę św. o godzinie 9.00 zapraszamy dzieci naszej parafii wraz z rodzi­cami. Pod­czas tej mszy św. Ks. Biskup skieruje spec­jal­nie do dzieci i ich rodz­iców kazanie. Po kaza­niu Ks. Biskup odjedzie do Sadurek na spotkanie w wiernymi w tamte­jszej wspól­no­cie. Na mszę św. o godzinie 10.30 zapraszamy szczegól­nie młodzież z KSM-​u, członków Akcji Katolick­iej i Radę Parafi­alną. Po tej mszy św. w sali parafi­al­nej Ks. Biskup spotka się z KSM, Akcją Katolicką i Radą Parafi­alną. Uroczystą sumę odpus­tową odprawi Ks. Biskup wygłosi też Słowo Boże i poprowadzi pro­cesja Eucharysty­czną. O obsługę pro­cesji prosimy OSP z Nałęc­zowa, Legion Maryi, KŻR, KGW, oraz dziew­czynki do sypa­nia kwiatków. Na godz­inę 15.00 zapraszamy na wspólną mod­l­itwę Koronki do Bożego Miłosierdzia na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym przy kapl­icy Zubrzy­c­kich. Po tej mod­l­itwie Ks. Biskup poświęci nasze nowe kolumbarium.
  • Z parafii naszej orga­ni­zowany jest wyjazd do Doro­huska na mod­l­itwę zwaną Różańcem do granic. Bliższe infor­ma­cje u Pani Joasi w sklepiku.
  • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

18.09. + Grabczak Bro­nisława 4r., +Adri­anek Oskar 2r., +Kowa­lik Leoka­dia 1r.

19.09. + Socha Władysław 5r., +Koza­czuk Ryszard 5r., +Skalska Anna 1r.

20.09. + Grze­siowska Zdzisława 3r., +Fil­ipek Alek­sander 2r.

21.09. + Więszyk Czesława 4r.

23.09. + Sty­puła Ste­fan 5r., +Stankiewicz Wiesław 2r.

24.09. + Król Jad­wiga 1r.

NTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 18 WRZEŚ­NIA

7:00 Leoka­dia Kowa­lik (1 )

18:00 Euge­niusz Okoń (18 )

18:00 - Bogusław Borkowski (16 ) Maria Borkowska

WTOREK 19 WRZEŚ­NIA

7:00 Anna Skalska (1 ) Bolesława Maciążek

18:00 -†† Sochów ††Kaw­iaków

18:00– † Stanisław Kruk () ††Kruków ††Stasi­aków

ŚRODA 20 WRZEŚ­NIA

7:00Dziękczynno –bła­galna i dary Ducha świętego dla rodziny

18:00 — † Alek­sander Fil­ipek (2 )

18:00 Bro­nisława (74 ) Andrzej Jan­ina Józef Czesław ††Węgorows­kich

CZWARTEK 21 WRZEŚ­NIA

7:00 Ryszard Walde­mar Kaz­imiera Antoni Bar­bara ††Hack­en­berg

18:00 Stanisław Rej­mak (8 ) ††Rej­maków

18:00 Zofia Michał ††Piotrows­kich

PIĄTEK 22 WRZEŚ­NIA

7:00 Władysława Bolesław Litwińscy

18:00 Stanisław Tarka Tadeusz Kołodziejczyk †† z rodziny

18:00 — † Jowita Litwińska (od uczniów z rodzi­cami z klasy III BT)

SOB­OTA 23 WRZEŚ­NIA

7:00 Maria Andrzej Smoleń

18:00 Jan Józef Władysława Krystyna Halina ††Poni­a­tows­kich ††Karasków ††Jurkiewiczów

18:00 — † Felicja Alek­sander ††Boś

NIEDZIELA 24 WRZEŚ­NIA

7:30 Ste­fa­nia Adela Bolesław ††Aftyka

9:00Hen­ryk Chudy ††Chudych ††Strus­kich

10:30Dziękczynno – bła­galna w 85 r. urodzin Kaz­imierza i 60 r. ślubu Kaz­imierza i Janiny

12:00PRO POP­ULO

17:00O Boże bło­gosław­ieństwo dla Ste­fanii w 2 r. urodzin

19:00 Oskar Adri­anek (2 )