• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXVI Niedziela Zwykła — 01 10 2017

XXVI Niedziela Zwykła — 01 10 2017

Zapraszamy wszys­t­kich na nabożeństwa różań­cowe do naszego koś­cioła w dni powszed­nie po mszy św. o godzinie 18.00 a w niedzielę po mszy św. o godzinie 17.00.

 • Matka Boża prosiła kilka­krot­nie o Różaniec. W Lour­des, Fatimie i innych miejs­cach. Leon XIII napisał 12 encyk­lik o tej mod­l­itwie. Apos­toł Różańca bł. Bartłomiej Longo, nazwał go „słod­kim łańcuchem łączą­cym z Bogiem”, „Wieżą ocale­nia od napaści piekła”, „bez­piecznym portem w morskiej katas­trofie”. Wołał w uniesie­niu „Nigdy cię już nie porzucimy”. Ileż razy do tej mod­l­itwy wzy­wał Św. Jan Paweł II, który z różańcem się nie rozstawał.. Przy­pom­i­namy wiec, że rozpoczy­namy dzisiaj Maryjny miesiąc różań­cowym. W tym roku szczególny cała Pol­ska stanie na grani­cach naszego kraju z tą mod­l­itwą. My zapraszamy Wszys­t­kich na nabożeństwa różań­cowe do naszego koś­cioła w dni powszed­nie po mszy św. o godzinie 18.00 a w niedzielę po mszy św. o godzinie 17.00.
 • Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy przy­czynili się do god­nego przeży­cia odpustu Św. Tekli i wiz­y­tacji biskupiej w naszej parafii.
 • W tym tygod­niu przy­pada I piątek miesiąca. Spowiedź od godziny 17.30.
 • Za tydzień w niedziele po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z dziećmi przy­go­towu­ją­cymi się do I Komu­nii św.
 • Trady­cyjnie w październiku rozpoczy­namy zbiórkę płodów rol­nych dla naszego Sem­i­nar­ium Duchownego. W Sadurkach płody rolne składamy w wyz­nac­zonym przez Soł­tysa miejscu. Płody rolne z innych części parafii przy­woz­imy na ple­banię. Soł­tysów z poszczegól­nych miejs­cowości prosimy o pomoc w zor­ga­ni­zowa­niu zbiórki. Zbiórka potrwa dwa tygodnie.
 • Za tydzień w niedzielę przeży­wać będziemy kole­jny Dzień Papieski. Wolon­tar­iusze z naszej parafii będą zbierać przy koś­ciele i na uli­cach naszego miasta ofi­ary do puszek na stype­n­dia dla zdol­nej lecz ubo­giej młodzieży z terenu naszej archi­diecezji. Już wiele osób z naszej parafii takie stype­ndium otrzymało.
 • W tym tygod­niu przy­padają nastepu­jące rocznice śmierci:

03.10. + Telej Kaz­imierz 3r.

04.10. + Turek Zofia 3r.

06.10. + Caboń Krzysztof 5r., +Syg­nowski Jan 3r., +Rogowska Mieczysława 3r., Stry­bel Mikołaj 1r.

08.10. + Odzioba Dar­iusz 1r., +Pawlak Jan 1r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 2 PAŹDZIERNIKA

7:00 Elż­bi­eta Depta (od firmy pogrze­bowej Beczkalski)

18:00 Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

18:00 - Bolesław Wnuk ††Wnuków ††Oświecińs­kich

WTOREK 3 PAŹDZIERNIKA

7:00 Władysława Wiec­zorek (30 ) Katarzyna Wój­cik (27 )

18:00 - Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

18:00– † Jan Figura

ŚRODA 4 PAŹDZIERNIKA

7:00 Anas­tazja Michalczak

7:00 Ryszard Lachiewicz (XXX DZpŚ)

18:00 — † Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

18:00 Jan Pawlak (1 )

CZWARTEK 5 PAŹDZIERNIKA

7:00 Jan­ina Zielonka (od pra­cown­ików Sana­to­rium Uzdrowiskowego Rol­nik)

18:00 Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

18:00 Wanda Samoń (15 )

PIĄTEK 6 PAŹDZIERNIKA

7:00†† Dusze w Czyśćcu cierpiące

18:00 Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

18:00 — † Jan Syg­nowski (3 )

SOB­OTA 7 PAŹDZIERNIKA

7:00 Hen­ryk () Wiesław (5 ) Helena Piotr Leszek ††Her­man Szczepan Helena ††Wijaszka

18:00 Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

18:00 — † Józef Paciak Mar­i­anna Mieczysław

NIEDZIELA 8 PAŹDZIERNIKA

7:30 Zyg­munt Ląkocy

9:00 Szczepan Ozimek (22 ) Zofia Hen­ryk Ozimek

10:30 Ryszard Przes­my­cki (44 ) Krystyna Przes­my­cka

12:00PRO POP­ULO

17:00 Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

19:00 Ste­fa­nia Edward Wacław ††Ulews­kich