• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXVIII Niedziela Zwykła — 15 10 2017

XXVIII Niedziela Zwykła — 15 10 2017

Fun­dacja „Zarażamy Radoś­cią” w przyszłą niedzielą w naszej parafii zor­ga­nizuje akcje: „Pomoc Polonii We Lwowie. Akcja polega na zbiórce mate­ri­ałów plas­ty­cznych, zabawek, środ­ków czys­tości i higieny dla pol­s­kich odd­zi­ałów przed­szkol­nych we Lwowie, oraz odzieży i innych darów rzec­zowych dla pol­s­kich rodzin we Lwowie.

  • Na bocznych ołtarzach i w przed­sionku koś­cioła wyłożone są kartki wypominkowe. Wypełnione składamy do puszek sto­ją­cych na bocznych ołtarzach lub u księży w zakiystii.
  • W środę odbier­ane będą płody rolne dla naszego Sem­i­nar­ium Duchownego. Do wtorku włącznie te płody można jeszcze będzie przy­wozić na plebanię.
  • W przyszłą niedzielę w przed­sionku koś­cioła Akcja Katolicka naszej parafii będzie zbierać pod­pisy pod now­eliza­cją ustawy antyabor­cyjnej. Potrzebny będzie pesel.
  • Fun­dacja „Zarażamy Radoś­cią” w przyszłą niedzielą w naszej parafii zor­ga­nizuje akcje: „Pomoc Polonii We Lwowie. Akcja polega na zbiórce mate­ri­ałów plas­ty­cznych, zabawek, środ­ków czys­tości i higieny dla pol­s­kich odd­zi­ałów przed­szkol­nych we Lwowie, oraz odzieży i innych darów rzec­zowych dla pol­s­kich rodzin we Lwowie. Dary będą przyj­mowane w dol­nej Sali parafi­al­nej na plebanii.
  • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

16.10. + Błaszczyk Ignacy 3r.

19.10. + Rzeźnik Teresa 3r.

20.10. + Podlecka Teresa 3r.

21.10. + Mazurek Jerzy 4r., +Sudz­ińska Zofia 2r.

22.10. + Adasiak Adela 4r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 16 PAŹDZIERNIKA

7:00 Ignacy Błaszczyk (3 )

18:00 Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

18:00 - Michał Błaszczyk (50 )

WTOREK 17 PAŹDZIERNIKA

7:00Dziękczynno – bła­galna w 17 rocznicę urodzin Adama

18:00 - Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

18:00O Boże bło­gosław­ieństwo dla Alicji i Andrzeja w 25 rocznicę ślubu

ŚRODA 18 PAŹDZIERNIKA

7:00 Jan­ina Kuz­dral­ińska i męża (od siostry Genowefy)

18:00 — † Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

18:00 Jan­ina Chęć (12 ) Włodz­imierz (11 )

CZWARTEK 19 PAŹDZIERNIKA

7:00 Tadeusz Kaw­iak (od rodz. Mućków, Rej­maków i Duńs­kich)

18:00 Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

18:00O bło­gosław­ieństwo Boże dla Ireny i Hen­ryka Rodzików w 50 rocznicę ślubu

PIĄTEK 20 PAŹDZIERNIKA

7:00 Eliza Kar­gul z d. Jańczuk

18:00 Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

18:00 — † Jerzy Lew­tak (6 )

SOB­OTA 21 PAŹDZIERNIKA

7:00 Władysława Bolesław Litwińscy

18:00 Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

18:00 — † sios­tra Weronika Małek (3 )

NIEDZIELA 22 PAŹDZIERNIKA

7:30 ks. prał. Hen­ryk Korża (1 )

9:00O Boże bło­gosław­ieństwo dla Kon­rada z racji 18 urodzin

10:30 Zyg­munt Wanda ††Zubrzy­c­kich Bogu­miła Jan ††Zielińs­kich

12:00PRO POP­ULO

17:00 Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

19:00 Kaz­imierz (12 ) Krystyna Wiesława Zbig­niew ††Kępów ††Lachiewiczów