• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXIX Niedziela Zwykła — 22 10 2017

XXIX Niedziela Zwykła — 22 10 2017

Przy­pom­i­namy, że na bocznych ołtarzach i w przed­sionku koś­cioła wyłożone są kartki wypominkowe. Wypełnione składamy do puszek na bocznych ołtarzach lub u księży w zakrystii.

 • Przy­pom­i­namy, że na bocznych ołtarzach i w przed­sionku koś­cioła wyłożone są kartki wypominkowe. Wypełnione składamy do puszek na bocznych ołtarzach lub u księży w zakrystii.
 • Jeszcze raz zwracamy się do wszys­t­kich sprzą­ta­ją­cych groby blis­kich zmarłych o seg­re­gowanie śmieci na cmen­tarzu. Prosimy także o nie tworze­nie dzi­kich wysypisk śmieci przy ogrodze­niu cmentarza.
 • Zwracamy się też do Dyrekcji wszys­t­kich szkół w Nałęc­zowie o pomoc w wygra­bi­e­niu liści z zabytkowej części naszego parafi­al­nego cmentarza.
 • Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy przy­wieźli płody rolne dla naszego Sem­i­nar­ium w Lublinie.
 • W dniu wczo­ra­jszym odbyła się XVI Olimpiada o puchar św. Stanisława Kostki zor­ga­ni­zowana przez „KSM For­ti­tudo” dzi­ała­jące przy naszej parafii. Wydarze­nie to zgro­madz­iło ponad 20 odd­zi­ałów KSM z terenu naszej diecezji. Składamy serdeczne podz­iękowa­nia spon­sorom dzięki którym udało się zor­ga­ni­zować Olimpiadę. Dzięku­jemy: Bur­mistr­zowi miasta Nałęczów, Bankowi Spółdziel­czemu w Nałęc­zowie, Uzdrowisku Nałęczów, Sana­to­rium Uzdrowiskowemu Rol­nik, Kole­jowemu Szpi­talowi Uzdrowiskowemu, Szkole Pod­sta­wowej, Piekarni Michała i Krzysztofa Zubrzy­c­kich, Piekarni Nałęc­zowskiej Michała Obla, Luxme­dowi, Nałęc­zowskiemu Ośrod­kowi Kul­tury, państwu Krakowiakom, Insty­tu­towi Edukacji Logope­dy­cznej, Nałęc­zowskiej Spółce Hand­lowej, Zakład­owi pro­duk­cyjnemu Nałęczów Zdrój, Zakład­owi pro­duk­cyjnemu Nałęc­zowianka, Dworowi Nałęc­zowskiemu Vitalis Spa, restau­racji Stara Apteka, zajaz­dowi Jan, księ­garni Quo Vadis, Wydawnictwu Gaudium. Bóg zapłać za wspar­cie i pomoc.
 • W przyszłą niedzielę prze­chodz­imy na czas zimowy. W związku z tym nastąpi zmi­ana godzin odpraw­ianych mszy św. popołud­niowych. W niedzielę msze będą o 16 i 18.
 • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

26.10. + Genowefa Gryta 5r.,

27.10. + Zofia Chli­pal­ska 5r.,

28.10. + Jan­ina Tarka 5r., + Krystyna Marucha 2r.,

29.10. + Jerzy Litwiński 5r.,INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 23 PAŹDZIERNIKA

7:00 Sabina Nowacka (6 MpŚ)

7:00 Zenon Zielonka (XXX DZpŚ)

18:00 Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

18:00 - Alek­sander Mirosław †† z rodziny

WTOREK 24 PAŹDZIERNIKA

7:00 Stanisław Bernat

18:00 - Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

18:00– † Karol Mar­i­anna ††Tro­janows­kich ††Kuropatwów

ŚRODA 25 PAŹDZIERNIKA

7:00 Jan­ina Szarek (od rodziny Rządów)

18:00 — † Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

18:00 Jacek Gągola (20 )

CZWARTEK 26 PAŹDZIERNIKA

7:00 Jad­wiga Sta­niak Zofia Stanisław Błaszczyk

18:00 Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

18:00 Jerzy Litwiński (5 )

PIĄTEK 27 PAŹDZIERNIKA

7:00Dziękczynno – bła­galna i o boże bło­gosław­ieństwo dla Józefa w 80 rocznicę urodzin

7:00 Teresa Mazur (XXX DZpŚ)

18:00 Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

18:00 — † Zofia (26 ) Czesław (16 ) Lewandowscy Tadeusz Piwoński

SOB­OTA 28 PAŹDZIERNIKA

7:00 Izabela Radziewicz (1 ) Kaz­imierz Romuald ††Kawka

18:00 Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

18:00 — † Krystyna Marucha (2 ) Zofia Władysław Głos Danuta Marucha Luc­jan Bernat

NIEDZIELA 29 PAŹDZIERNIKA

7:30 Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

9:00 Tadeusz Podkowiński

10:30 Tekla Antoni Kubliccy Joanna Józef Syg­nowscy ††Kublic­kich ††Syg­nows­kich ††Mar­tyniuków ††Szpurów ††Peciów

12:00PRO POP­ULO

16:00 Helena Ignacy Kobuz

18:00 Zofia Syg­nowska (19 )