• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXX Niedziela Zwykła — 29 10 2017

XXX Niedziela Zwykła — 29 10 2017

Msze Święte W Dzień Zaduszny: 7:30, 9:00, 10:30, 16:00, 18:00

 • W najbliższą środę przy­pada Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych. Msze św. odpraw­iane będą jak w każdą niedzielę. Msza św. o godzinie 12.00 odpraw­iona zostanie na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym i po tej mszy św. ale­jkami cmen­tarza parafi­al­nego prze­jdzie żałobna pro­cesja pod­czas której mod­lić się będziemy za naszych blis­kich zmarłych . Po pro­cesji księża będą poświę­cać nowe pom­niki. Msza św. na cmen­tarzu odpraw­iona będzie o ile nie będzie padał deszcz. Gdyby padał deszcz msza św. o 12.00 zostanie odpraw­iona w kościele.
 • We czwartek przy­pada wspom­nie­nie Wszys­t­kich wiernych zmarłych. Msze w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 16.00 i 18.00. Po mszy św. o godzinie 10.30 prze­jdziemy w pro­cesji na cmen­tarz komu­nalny i tam będziemy się mod­lić za naszych blis­kich zmarłych.
 • Od 3 listopada ( piątek) rozpoczniemy różań­cową mod­l­itwę wypominkową. Różaniec odmaw­iać będziemy codzi­en­nie w dni powszed­nie o godzinie 16.30, a w niedzielę o godzinie 15.30. W każdy piątek listopada za zmarłych pole­conych w wypominkach odpraw­iana będzie msza św. o 17.00 godzinie. Kartki wypominkowe wyłożone są na bocznych ołtarzach i tam też wypełnione składamy do wys­taw­ionych puszek.
 • Przy­pom­i­namy o obow­iązkowych opłat­ach cmen­tarnych. W tym roku jeszcze na 20 lat 200 zł. czyli 10 zł rocznie. Od przyszłego roku opłaty te będą wyższe.
 • Jak w poprzed­nich lat­ach przy wejś­ci­ach na cmen­tarz parafi­alny i komu­nalny spotkamy osoby, które będą kwest­ować na ratowanie naszego zabytkowego cmen­tarza. Pośpieszmy z ofi­arnym groszem na ten szczytny cel. W tym roku odrestau­rowany został pom­nik Andri­ol­lego. Koszt renowacji to. 19 tyś zł. Pieniądze pochodz­iły z ubiegłorocznej zbiórki i dofi­nan­sowa­nia z LWKZ.
 • W tym tygod­niu przy­pada I piątek miesiąca spowiedź od godziny 16.15.
 • W najbliższą sobotę po mszy św. wiec­zorowej odbędzie się ostat­nie tej kadencji spotkanie obec­nej Rady Parafialnej.
 • W związku z licznymi głosami o zdarza­ją­cych się kradzieżach na naszym cmen­tarzu, sprawa została zgłos­zona na policję. Polic­janci zapewnili o wzmożonych patro­lach na cmen­tarzu i w okol­icy, także w godz­i­nach nocnych.
 • KSM dziękuje Piekarni Nałęc­zowskiej Pana Michała Obla za wspar­cie w wyży­wie­niu młodzieży na olimpiadzie o puchar św. Stanisława Kostki.
 • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

31.10. + Drozd– Droz­dowski Zdzisław 3r., +Kasprzyk Józef 2r., +Lewandowska Stanisława 2r.

02.11. + Radej Józef 3r.

03.11. + Ścibior Stanisław 2r.

04.11. + Lewandowska Zofia 4r.

05.11. + Zasada Stanisława 4r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 30 PAŹDZIERNIKA

7:00 Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

17:00– † Mar­i­anna Władysław Boruch

17:00 Maria Nieży­chowska (11 ) ††Wielom­s­kich ††Pur­taków ††Nieży­chows­kich

WTOREK 31 PAŹDZIERNIKA

7:00 Edward Smoliński Michał Zyg­munt Ste­fa­nia Caboń

17:00 - Stanisława Lewandowska (2 )

17:00Dziękczynno – bła­galna z racji urodzin Michała

ŚRODA 1 LISTOPADA

7:30 Czesława Czerniec (7 ) Jan Czerniec

9:00 Władysław Stanisława Rej­mak ††Byczków ††Rej­maków

10:30 Tomasz () ††Mazurów ††Gawronów ††Litwińs­kich

12:00Za †† — NA CMEN­TARZU

16:00 — † Kaz­imiera (3 ) Czesław (22 )

18:00 Tadeusz Nadzieja Leszek Dąbrowski †† z rodziny

CZWARTEK 2 LISTOPADA

7:30 Maria Wawrzyniec ††Borysów

9:00 Zdzisłąw Drozd-​Drozdowski

10:30ZA ††

16:00†† Wnuków ††Błaszczyków ††Chę­ciów ††Szczetnic­kich ††Oświecińs­kich ††Caboniów

18:00 — † Tadeusz Zarzyka (34 )

PIĄTEK 3 LISTOPADA

7:00Dusze w Czyśćcu cierpiące

7:00 Zyg­munt Gosik (XXX DZpŚ)

17:00– † Jan Klara Paulina Józef Albina ††Pietraszek

17:00 Za †† pole­canych w wypominkach

SOB­OTA 4 LISTOPADA

7:00Dziękczynno – bła­galna z prośbą o wszelkie łaski i bło­gosław­ieństwo Boże dla wnuczki Marii

17:00 — † Stanisława Lewandowska ()

17:00– † Józef Radej (3 )

NIEDZIELA 5 LISTOPADA

7:30 — † Justyna Jan Euge­niusz ††Habrosów ††Wnuków

9:00Za żywych i †† członków KŻR

10:30 Ewa Mar­iusz Michalscy

12:00PRO POP­ULO

16:00 — † Kaz­imierz Choło­jczyk (21 ) Jolanta Woch Michał Stanisław Jan­ina ††Choło­jczyków ††Wój­cików ††Wochów ††Czubaków

18:00 Ste­fa­nia Okoń (5 ) Alek­sander Nakonieczny