• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXXI Niedziela Zwykła — 05 11 2017

XXXI Niedziela Zwykła — 05 11 2017

W sobotę 11 listopada przy­pada 99 rocznica odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości. Uroczystą mszę św. w intencji Ojczyzny odpraw­imy o godzinie 10.30.

 • Przy­pom­i­namy, że każdego dnia listopada pół godziny przed mszą św. wiec­zorową mod­limy się różań­cową mod­l­itwą wypominkową za zmarłych pole­conych w wypominkach. W każdy piątek listopada odpraw­iana jest też msza św. w tej intencji. Kartki wypominkowe można jeszcze składać do puszki sto­jącej na bocznym ołtarzu lub zakrystii.
 • W imie­niu Miasta Nałęczów, Towarzystwa Przy­jaciół Nałęc­zowa i naszej parafii serdecznie dzięku­jemy za ofi­ary składane do puszek na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym w Dniu Wszys­t­kich Świę­tych, a przez­nac­zone na ratowanie zabytkowych nagrobków z naszego parafi­al­nego cmen­tarza. Gorące i serdeczne podz­iękowa­nia kieru­jemy do tych , którzy pod­jęli się kwest­owa­nia mimo zimna i deszczu. Po komisyjnym przelicze­niu pieniędzy zebrano 9306zł i 44 r. To więcej o 400zł jak w roku ubiegłym mimo, że ludzi na cmen­tarzu było w tym roku dużo mniej. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku przekroczymy mag­iczną liczbę 10000 tyś zł.
 • W sobotę 11 listopada przy­pada 99 rocznica odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości. Uroczystą mszę św. w intencji Ojczyzny odpraw­imy o godzinie 10.30. W cza­sie mszy św. po homilii odczy­tany zostanie apel poległych, a po mszy św. prze­niesiemy do spec­jal­nie przy­go­towanej niszy w ścianie pamięci urnę z ziemią z grobów pomor­dowanych w Katyniu i z cmen­tarza Orląt Lwows­kich, którą niedawno otrzy­mal­iśmy dla naszej parafii. Następ­nie złożymy wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapal­imy znicze. Zapraszamy władze samorzą­dowe naszego miasta, poczty sztan­darowe wszys­t­kich nałęc­zows­kich szkół i innych organizacji.
 • Serdecznie dzięku­jemy za podarowanie do deko­racji naszej świą­tyni pięknych kwiatów.
 • W przyszłą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z dziećmi przy­go­towu­ją­cymi się do I Komu­nii św.
 • Przy­pom­i­namy, ze w zakrys­tii i w naszym sklepiku są do naby­cia parafi­alne kalen­darze na 2018 r. Składamy serdeczne podz­iękowa­nia dla pani Bar­bary Teresy Wój­cik za udostęp­nie­nie swej twór­c­zości i przekazanie obrazów, które zna­j­dują się w kalen­darzu na parafię.
 • Dzisiaj przed koś­ciołami w naszej archi­diecezji przeprowadzana jest akcja „Lublin dla poszkodowanych w Syrii”. Pomóżmy tym ludziom poszkodowanym przez wojnę składa­jąc swój grosz do puszek przed kościołem.
 • Taca z przyszłej niedzieli przez­nac­zona będzie na budown­ictwo sakralne w naszej archidiecezji.
 • Po wielu tygod­ni­ach dobiegły końca prace przy wymi­anie pieca gazowego w naszym koś­ciele i całej insta­lacji grzew­czej oraz poma­lowa­niu dol­nych pomieszczeń. Całoś­ciowy koszt tej nieprzewidzianej inwest­y­cji to 36200zł. Nie star­czyło na wszys­tko. Liczymy więc na indy­wid­u­alne ofi­ary. Osob­nej tacy na ten cel nie będziemy zbierać.
 • W tą i w przyszłą niedzielę możemy zgłaszać swoich kandy­datów do rady parafialnej.
 • Tak jak zapowiadal­iśmy od przyszłego tygod­nia ofi­ara dzierżawna za groby na naszym cmen­tarzu wzrasta do 20 zł za rok.
 • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

06.11. + Zmyj Maria 4r., +Michal­ska Ewa 4r.

07.11. Fil­ipek Ryszard 5r., +Gagoś Joanna 4r.

09.11. + Nale­wa­jek Marta 5r., +Mal­czewski Romuald 1r.

10.11. + Grzywacz Maria 2r., +Cieś­lik Mirosława 1r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 6 LISTOPADA

7:00 Krzysztof Kołodziej (urodzin)

17:00– † Józefa Pochodyła ()

17:00 Zofia Ste­fan ††Wziątków ††Litwińs­kich

WTOREK 7 LISTOPADA

7:00 Mar­i­anna Szczepan Tadeusz Skrzy­p­iec ††z rodziny

17:00 - Stanisław Wnuk (24 ) ††Wnuków ††Błaszczyków

17:00 Ryszard Fil­ipek (5 )

ŚRODA 8 LISTOPADA

7:00 Anas­tazja Michalczak

17:00 — † Regina Jan Gamla Julia Bro­nisław Pochroń Łucja Stanisław Zduńczuk

17:00 Stanisława Pazur (13 ) Władysław Katarzyna Andrzej ††z rodziny

CZWARTEK 9 LISTOPADA

7:00 Krystyna Mar­ian Pilzak ††z rodziny

17:00 Jerzy Piech ()

17:00 — † Ana­tol Tatomir (35 ) Kaz­imiera

PIĄTEK 10 LISTOPADA

7:00 Zofia Żywicka

17:00– † Maria Grzywacz (2 )

17:00Za †† pole­canych w wypominkach

SOB­OTA 11 LISTOPADA

7:00 Jan­ina Piotr Ryszard Węgorowscy Maria Jan Władysław Rej­mak ††z tych rodzin

7:00 Tadeusz Gronkiewicz (XXX DZpŚ)

10:30ZA OJCZYZNĘ

17:00 — † Michał Helena Józef Wrót­niak Maria Krystyna Fran­ciszek Smażyło Zbig­niew Anton­ina Antoni Seme­niuk ††z tych rodzin

17:00– † Józef () Zofia Fran­ciszek ††z rodziny

NIEDZIELA 12 LISTOPADA

7:30 — † Hen­ryk Głos (13 )

9:00 Hen­ryk Majkut (11 ) Bar­bara

10:30 Danuta Zbig­niew ††Czernieców ††Paśników

12:00PRO POP­ULO

16:00 — † Tomasz Gębal

18:00 Kaz­imierz Taracha (19 )