• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»III Niedziela Zwykła — 21.01.2018

III Niedziela Zwykła — 21.01.2018

W ubiegłą środę wiz­yta dusz­paster­ską– kolęda dobiegła końca. Dzisiaj chcielibyśmy się podzielić z naszymi parafi­anami spostrzeże­ni­ami i odczu­ci­ami z tej wizyty.

  • W ubiegłą środę wiz­yta dusz­paster­ską– kolęda dobiegła końca. Dzisiaj chcielibyśmy się podzielić z naszymi parafi­anami spostrzeże­ni­ami i odczu­ci­ami z tej wiz­yty. Najpierw dzięku­jemy wszys­tkim, którzy w tym roku przyjęli kapłanów z wiz­ytą dusz­paster­ską. Dzięku­jemy za przy­go­towanie się do tej wiz­yty przez odpowied­nio przy­go­towany do tego stół, odpowiedni stój czy wyłąc­zony telewizor. W tym roku pod­czas wiz­yty dusz­paster­skiej było bardzo dużo ludzi chorych na grypę, ale dzięki Bogu my wytr­wal­iśmy do końca. Dzięku­jemy za bardzo miłą i serdeczną atmos­ferę , oraz za liczne, bardzo liczne słowa uzna­nia dla naszej pracy zarówno dusz­paster­skiej jak i mate­ri­al­nej. Dzięku­jemy za uwagi i sug­estie na przyszłość. Dzięku­jemy za poza­mykanie piesków, choć nie wszędzie. Przepraszamy, że niekiedy śpieszyliśmy się, ale w tym roku między przed­połud­niową wiz­ytą a popołud­niową wypadały liczne pogrzeby. Miłym fak­tem jest, że coraz częś­ciej jesteśmy proszeni o pobło­gosław­ie­nie sklepów czy innych insty­tucji użyteczności pub­licznej. Dzięku­jemy za odprowadzanie do sąsi­ada niestety naj­gorsza sytu­acja jest w blokach. Tam sąsiedzi się nie znają.
  • Co Nam uświadomiła tegoroczna kolęda? Stan mate­ri­alny parafian na pewno się poprawił, choć rodzin ubogich jest jeszcze bardzo dużo. Zas­tanaw­iamy się kto za kilka lat będzie w Nałęc­zowie pra­cował skoro młodzi na potęgę wyjeżdżają, młodych jest bardzo mało a starsi zbliżają się do emery­tury. Prog­nozy są bardzo złe. Ktoś powie, a prze­cież budują się nowe osiedla. Tak ale w więk­szości te mieszka­nia wykupowane są przez ludzi spoza Nałęc­zowa. Oni są tutaj tylko w week­endy. Przy­pom­i­namy też tym którzy wyre­mon­towali swoje domy lub pobu­dowały nowe, że w widocznym miejscu powinien wisieć krzyż lub inny znak chrześ­ci­jaństwa. Małym dzieciom dzięku­jemy za przy­go­towanie i odśpiewanie kolęd lub pochwale­niem się pięknym znakiem krzyża. W Wielu rodz­i­nach pros­zono nas o zain­stalowanie: bari­erek do bocznych wejść do naszego koś­cioła dla ludzi starszych, bari­erek przy zejś­ciu na dolny cmen­tarz, dokończe­nie chod­ników na cmen­tarzu i zain­stalowanie głośnika w kapl­icy Matki Bożej. Postaramy się to rozwiązać. Niespodziewanie w porów­na­niu z rok­iem ubiegłym kiedy niez­nacznie ofi­ary na koś­ciół spadły, W tym roku ofi­ary wzrosły i to o ponad 2500. Ponieważ okres który przeży­wamy jest okre­sem martwym w inwest­y­c­jach, pieniądze wpła­cil­iśmy do banku na lokatę trzy miesięczną razem z ofi­arami za opłatki. Zawsze parę groszy jeszcze wpad­nie. Za wszys­tkie ofi­ary serdecznie dzięku­jemy i postaramy się je wyko­rzys­tać według planów. Wielkie podz­iękowa­nia kieru­jemy do tych, którzy przy­jeżdżali po kapłanów i za przy­go­towane posiłki. Wszys­tkim za ofi­arność i serdeczne przyję­cie niech Dobry Bóg wyna­grodzi swoim bło­gosław­ieńst­wem. Bóg zapłać. .
  • Od tej niedzieli przyj­mu­jemy zapisy na piel­grzymkę do Ziemi Świętej i Jor­danii. Pro­gramy można pobrać w zakrystii.
  • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

22.01 + Bukowska Anna 5r., +Marek Zyg­munt 4r., +Pietras Stanisława 4r.

25.01. + Kamola Mał­gorzata 3r.

26.01. + Wój­cik Hieronim 5r., +Rafał Mod­est 3r., +Dzi­ur­dz­ińska Czesława 1r.

27.01. + Skoczy­las Mar­ian 1r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 22 STY­CZ­NIA

7:00 Lucyna Szym­czyk (6 ) ††Szym­czyków

17:00 Olga Myszkiewicz

WTOREK 23 STY­CZ­NIA

7:00 Adam Litwiński ()

17:00 Kaz­imiera Tatomir (6 ) Ana­tol Tatomir

ŚRODA 24 STY­CZ­NIA

7:00 Lucyna Szym­czyk () ††Szym­czyków

17:00 Władysława Gronkowska (3 ) Helena Białek (34 )

CZWARTEK 25 STY­CZ­NIA

7:00 Zofia Rej­mak (22 ) ††Rej­maków

17:00 Mał­gorzata Kamola (4 ) ††Dusze w czyśćcu cierpiące

PIĄTEK 26 STY­CZ­NIA

7:00 Stanisław Maciążek () Hen­ryka Wijaszka Julia Maciążek

17:00 Czesława Dzi­ur­dz­ińska (1 )

SOB­OTA 27 STY­CZ­NIA

7:00Jad­wiga Wój­cik (XXX DZpŚ)

17:00– † Teofil Borkowski Teresa Borkowska (33 ) ††Rogows­kich ††Stęp­niów

NIEDZIELA 28 STY­CZ­NIA

7:30 — † Fran­ciszek Kupiński ††Kupińs­kich ††Rej­maków

9:00 Maria Kędra (3 )

10:30 Włodz­imierz Błaszczyk (9 ) ††Błaszczyków ††Wój­ci­aków

12:00PRO POP­ULO

16:00 Hen­ryka Saba (imienin)

18:00 Helena Saran ††z rodziny