• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»IV Niedziela Zwykła — 28.01.2018

IV Niedziela Zwykła — 28.01.2018

W piątek 2 lutego obchodzić będziemy święto Ofi­arowa­nia Pańskiego zwane w Polsce świętem Matki Bożej Grom­nicznej. Msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7:30, 9:00, 10:30 16:00 i 18:00.

  • W piątek 2 lutego obchodzić będziemy święto Ofi­arowa­nia Pańskiego zwane w Polsce świętem Matki Bożej Grom­nicznej. Msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7:30, 9:00, 10:30 16:00 i 18:00. Nie będzie mszy św. o godzinie 12:00. W Sadurkach msza o 9:00. Serdecznie zapraszamy. Pod­czas każdej mszy św. dokon­amy poświęce­nia grom­nic. Prosimy o zabez­piecze­nie świec byśmy nie rozle­wali wosku na ławki, szczegól­nie na mate­ri­ałowe obi­cia. Jed­nocześnie jest to 1 piątek miesiąca. Spowiedź pod­czas każdej mszy świętej.
  • Dzisiejsza niedziela obchod­zona jest w Koś­ciele jako 65 Świa­towy Dzień Trędowatych. Ostat­nia niedziela miesiąca sty­cz­nia jest zachętą do mod­l­itwy i mate­ri­al­nego wspar­cia mis­jonarzy i mis­jonarek, którzy niosą pomoc naj­bied­niejszym z bied­nych. Wychodząc z koś­cioła możemy do puszek złożyć naszą ofi­arę przez­nac­zoną na pomoc trędowatym
  • Przyj­mu­jemy zapisy na piel­grzymkę do Ziemi Świętej i Jordanii.
  • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

29.01. + Jan Błaszczyk 5r, + Tadeusz Paszczyk 5r.,

30.01. + Danuta Gąska 5r., + Józef Burek 5r., +Regina Rej­mak 2r.,

31.01. + Mar­ian Depta 2r.,

01.02. + Zdzisław Rej­mak 2r.,

03.02. + Czesław Blicharski 4r., + Mar­i­anna Olszta 3r., +Zbig­niew Koźliński 2r.,

04.02. + Jad­wiga Horak 2r.,

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 29 STY­CZ­NIA

7:00 Hen­ryka Wijaszka Stanisław Maciążek (71 )

17:00 Janusz Tarkowski (6 )

17:00 Jan­ina Tadeusz Koko­rzy­ccy

WTOREK 30 STY­CZ­NIA

7:00 Krystyna Zyg­munt Duńscy

17:00 Hen­ryk Głos (2 ) ††Głosów ††Świątków ††Kazanows­kich

17:00 Jan Adela (3 ) Ste­fan Stefańscy

ŚRODA 31 STY­CZ­NIA

7:00 Genowefa Adamiec Józef Adamiec (32 )

17:00 Mar­ian Helena Stanisław Zyg­munt Gaba Mar­i­anna Stanisław Jedy­nak

17:00 Tadeusz Paszczyk (5 ) Paweł Gil (2 )

CZWARTEK 1 LUTEGO

7:00 Mar­i­anna Watros (XXX DZpŚ)

17:00 Krystyna Stanisław ††Świę­ci­c­kich ††Jasiewiczów

17:00 Czesław Kowal­czyk ()

PIĄTEK 2 LUTEGO

7:30 — † Tomasz Bolesław Mieczysław

9:00 Zyg­munt Marek (4 )

10:30 Czesław Caboń (14 ) ††Caboniów ††Namiętów

16:00 Krystyna Gór­ni­aszek ()

18:00– † Jan Józef Feliksa Stanisław Roza­lia

SOB­OTA 3 LUTEGO

7:00†† Dusze w Czyśćcu cierpiące

17:00 — † Zbig­niew Koźliński

17:00– † Fran­ciszek (25 ) Władysława Żeleź­niak

NIEDZIELA 4 LUTEGO

7:30 — † Stanisława Władysław Rej­mak Byczków Rejmaków

9:00Za żywych i †† członków KŻR

10:30 Józef Rzeźnik (11 ) ††Maciążków ††Rzeźników

12:00PRO POP­ULO

16:00

18:00Dziękczynno – bła­galna w 5 r. ślubu Kamila i Syl­wii i 1 r. urodzin Adama