• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»V Niedziela Zwykła — 04.02.2018

V Niedziela Zwykła — 04.02.2018

W związku z tym, że przyszła niedziela jest to jeszcze ostatni dzień ferii i wiele rodzin powraca z wypoczynku zimowego — spotkanie dzieci komu­ni­jnych i ich rodz­iców prze­nie­sione zostaje na niedzielę 25 lutego.

  • Składamy serdeczne podz­iękowa­nia wszys­tkim, którzy w dniu MB Grom­nicznej po ostat­niej mszy św. przy­byli by pomóc w roze­bra­niu koś­cioła z deko­racji świątecznych. Była to bardzo solidna praca i jesteśmy zbu­dowani piękną i bez­in­tere­sowną postawą tych ludzi. Bóg zapłać.
  • W najbliższą niedzielę 11 lutego przy­pada litur­giczne wspom­nie­nie NMP z Lour­des. W tym dniu przeży­wać będziemy Świa­towy Dzień Chorego. W naszym koś­ciele pod­czas mszy św. o godzinie 12.00. będziemy modlili się w intencji ludzi chorych i cier­pią­cych. Po mszy św. udzie­limy Sakra­mentu Chorych, a po wys­taw­ie­niu Najświęt­szego Sakra­mentu w cza­sie śpiewu litanii Lore­tańskiej każdemu choremu udzie­limy indy­wid­u­al­nego bło­gosław­ieństwa Najświęt­szym Sakra­mentem. Zapraszamy chorych i starszych, a ich blis­kich prosimy o umożli­wie­nie udzi­ału chorym we wspól­nej mod­l­itwie. Do Sakra­mentu Chorych mogą przys­tąpić ludzie po 65 roku życia i ludzie naprawdę poważnie chorzy. Przys­tępu­jący do Sakra­mentu Chorych muszą być w stanie Łaski Uświę­ca­jącej, stąd przed mszą św. będzie można przys­tąpić do Sakra­mentu Pokuty. Podobne nabożeństwo zostanie odpraw­ione w Sadurkach o godzinie 9.00.
  • W związku z tym, że przyszła niedziela jest to jeszcze ostatni dzień ferii i wiele rodzin powraca z wypoczynku zimowego — spotkanie dzieci komu­ni­jnych i ich rodz­iców prze­nie­sione zostaje na niedzielę 25 lutego.
  • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

05.02. + Pochroń Euge­niusz 5r., +Jeleń Bro­nisław 4r., +Ostrowska Władysława 3r.

07.02. + Daniewska Maria 5r., +Iwa­niak Mał­gorzata 4r., +Wiewiórka Teresa 4r., +Dudek Józef 2r.

09.02. + Rej­mak Helena 5r., +Janowska Wiesława 5r.

11.02. +Bro­niszewski Mirosław 5r.